دودمان‌های ایران

پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های حاکم در گستره جغرافیایی ایران و حاکمان آن‌ها
(تغییرمسیر از سلسله‌های ایران)

این فهرستی است از دودمان‌ها و شاهان اصلی ایران که در برگیرنده همه پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های حاکم در گستره جغرافیایی ایران و حاکمان آن‌ها می‌شود.

نقشه قلمرو دودمان‌های حاکم بر ایران و گستره حکومتی دودمان‌های مختلف از دودمان هخامنشیان تا حکومت جمهوری اسلامی. در این نقشه دودمان‌هایی که بر غالب ایران حاکم بوده‌اند، ذکر شده‌اند و حکومت‌های ملوک الطوایفی و محلی ذکر نشده‌اند. همچنین هنگامی که سرزمین کنونی ایران بخشی از یک امپراتوری خارجی بوده در این نقشه ثبت نشده‌است به عنوان مثال وقتی ایران زیر حکومت سلوکیان، خلفای راشدین، امویان، عباسیان و مغول بوده‌است.

برای دیدن فهرست‌های کامل تر از حاکمان اصلی و نیز دودمان‌های کوچک‌تر حاکم در ایران به صفحه‌های زیر رجوع کنید: فهرست شاهان ایلام

آراتا (حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد) ویرایش

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
خاندان ارته،[۱] حدود ۲۷۰۰ پ. م
۱ این سوکوش سیرنه ارباب ارته ؟ -؟ ح۲۷۰۰پ. م ح۲۷۰۰پ. م ؟ همزمان با انمرکر شاه اوروک

تمدن ایلام حدود ۲۷۰۰ تا ۶۷۸ پیش از میلاد ویرایش

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
نخستین شاهان ایلامی، ح۲۷۰۰- ح۲۶۰۰پ. م
۲ هومبابا ؟ - ح۲۶۸۰پ. م ح۲۷۰۰پ. م ح۲۶۸۰پ. م ؟ همزمان با گیلگمش شاه اوروک
۳ هومبان شوتور (یا خومباستیر) ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
خاندان یکم اوان،[۲][۳] ح۲۶۰۰- ح۲۵۵۰پ. م
۴ پادشاهی اوان (ناشناس) شاه اوان ؟ -؟ ح۲۵۸۰پ. م ؟ ؟ همزمان با اورنونگل شاه اوروک[۴]
۵ لو … شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۶ کورایشک شاه اوان ؟ -؟ ؟ ح۲۵۵۰پ. م ؟ ۳۶ سال همزمان با لوگل انه موندو شاه ادب و اورننشه شاه لاگاش
خاندان دوم اوان،[۳] ح۲۵۵۰-ح۲۲۷۰پ. م
۷ پلی شاه اوان ؟ -؟ ح۲۵۰۰پ. م ؟ ؟
۸ تته یکم شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۹ اوکو تنهیش شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۰ هیشوتش شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۱ شوشون ترنه شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۲ نپی ایلهوش شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۳ کیکو سیوه تمتی شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۴ هیشپ رتپ یکم شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۵ لوه ایشن شاه اوان ؟ -ح۲۳۲۵پ. م ؟ ح۲۳۲۵پ. م پسر هیشپ رتپ یکم
۱۶ هیشپ رتپ دوم شاه اوان ؟ -؟ ح۲۳۲۵پ. م ؟ پسر لوه ایشن
۱۷ امه سینی[۵] شاه اوان ؟ - ۲۳۱۱پ. م ح۲۳۱۵پ. م ۲۳۱۱پ. م
۱۸ هلو شاه اوان ؟ -؟ ؟ ؟ ؟
۱۹ هیته شاه اوان ؟ -؟ ح۲۲۷۰ پ. م ح۲۲۷۰ پ. م ؟ همزمان با نرم سین شاه اکد
خاندان کوتیان،[۶] حدود ۲۲۵۶ تا حدود ۲۱۲۰ پیش از میلاد
۲۰ اریدوپیزیر شاه کوتی ? - ? ح۲۲۵۶پ. م ح۲۲۵۱پ. م ?
۲۱ ایمته (یا نیبیه) شاه کوتی ? - ? ح۲۲۵۰پ. م ح۲۲۴۶پ. م ?
۲۲ اینکی شوش شاه کوتی ? - ? ح۲۲۴۵پ. م ح۲۴۰پ. م ?
۲۳ زرله گب شاه کوتی ? - ? ح۲۲۳۹پ. م ح۲۲۳۴پ. م ?
۲۴ شولمه شاه کوتی ? - ? ح۲۲۳۳پ. م ح۲۲۲۸پ. م ?
۲۵ الولمش (یا سیلولومش) شاه کوتی ? - ? ح۲۲۲۷پ. م ح۲۲۲۲پ. م ?
۲۶ دوگه شاه کوتی ? - ? ح۲۲۲۱پ. م ح۲۲۱۶پ. م ?
۲۷ ایلوان شاه کوتی ? - ? ح۲۲۱۵پ. م ح۲۲۱۳پ. م ?
۲۸ اینی مبه کش شاه کوتی ? - ? ح۲۲۱۲پ. م ح۲۲۰۸پ. م ?
۲۹ اینکی شوش شاه کوتی ? - ? ح۲۲۰۷پ. م ح۲۲۰۲پ. م ?
۳۰ یرله گب شاه کوتی ? - ? ح۲۲۰۱پ. م ح۲۱۸۷پ. م ?
۳۱ اببه ته شاه کوتی ? - ? ح۲۱۸۶پ. م ح۲۱۸۴پ. م ?
۳۲ یرله گب (یا یرله) شاه کوتی ? - ? ح۲۱۸۳پ. م ح۲۱۸۱پ. م ?
۳۳ کوروم شاه کوتی ? - ? ح۲۱۸۰پ. م ح۲۱۸۰پ. م ?
۳۴ اپیل کین شاه کوتی ? - ? ح۲۱۷۹پ. م ح۲۱۷۷پ. م ?
۳۵ له اره بوم شاه کوتی ? - ? ح۲۱۷۶پ. م ح۲۱۷۵پ. م ?
۳۶ ایره روم شاه کوتی ? - ? ح۲۱۷۴پ. م ح۲۱۷۳پ. م ?
۳۷ ایبره نوم شاه کوتی ? - ? ح۲۱۷۲پ. م ح۲۱۷۲پ. م ?
۳۸ هبلوم شاه کوتی ? - ? ح۲۱۷۱پ. م ح۲۱۷۰پ. م ?
۳۹ پوزور سوئن شاه کوتی ? - ? ح۲۱۶۹پ. م ح۲۱۶۳پ. م ?
۴۰ یرله گنده شاه کوتی ? - ? ح۲۱۶۲پ. م ح۲۱۵۶پ. م ?
۴۱ سی ئوم (یا سی ئو) شاه کوتی ? - ? ح۲۱۵۵پ. م ح۲۱۲۱پ. م ?
۴۲ تیری گن شاه کوتی ? - ? ح۲۱۲۰پ. م ح۲۱۲۰پ. م ? ۴۰ روز
خاندان سوم اوان،[۳] حدود ۲۱۰۰پیش از میلاد
۴۳ کوتیک اینشوشیناک[۷] شاه اوان ? - ? ح۲۱۰۰پ. م ح۲۱۰۰پ. م پسر شینپی هیش هوک همزمان با اورنمو شاه اور. شوش در سال‌های ۲۰۷۸ و ۲۰۱۶پ. م به دست سپاهیان اور گشوده شد. پس از وی شاهان سیماشکی رهبری ایلام را در دست گرفتند.
خاندان سیماشکی،[۸][۹] حدود ۲۰۷۰ تا حدود ۱۹۷۵ پیش از میلاد
۴۴ گیرنمه یکم شاه سیماشکی ? - ? ? ? ?
۴۵ تزیته یکم شاه سیماشکی ? - ? ح۲۰۴۰پ. م[۱۰] ح۲۰۳۷پ. م[۱۰] ?
۴۶ اپرتی یکم شاه سیماشکی ? - ? ? ح۲۰۳۳پ. م[۵] ?
۴۷ گیرنمه دوم شاه سیماشکی ? - ? ح۲۰۳۳پ. م ? ?
۴۸ تزیته دوم شاه سیماشکی ? - ? ? ? ?
۴۹ لورک لوهان شاه سیماشکی ? - ۲۰۲۲پ. م ح۲۰۲۸پ. م ۲۰۲پ. م ?
۵۰ هوتران تمتی شاه سیماشکی ? - ? ? ? ?
۵۱ ایندتو این شوشینک یکم شاه سیماشکی ? - ۲۰۱۶پ. م ? ۲۰۱۶پ. م پسر هوتران تمتی
۵۲ کیندتو شاه سیماشکی ? - ? پیش از ۲۰۰۶پ. م پس از ۲۰۰۵پ. م پسر تن روهوراتیر گشاینده اور
۵۳ ایندتو این شوشینک دوم شاه سیماشکی ? - ? ح۱۹۸۰پ. م ? پسر په پی[۷] همزمان با شوایلیشو شاه ایسین و بیله لمه شاه اشنونه
تن روهوراتیر یکم شاه سیماشکی ? - ? ح۱۹۶۵پ. م ? پسر ایندتو این شوشینک دوم همزمان با آیدین دگن شاه ایسین
۵۵ ایندتو این شوشینک سوم شاه سیماشکی ? - ? ? ? پسر تن روهوراتیر یکم بیش از سه سال
خاندان اپرتی،[۱۱] حدود ۱۹۷۵ تا حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد
۵۶ اپرتی دوم شاه سیماشکی، شاه انشان و شوش، سوکل ماه ? - ? ح۱۹۷۳پ. م ? در ۱۹۷۳پ. م با دختر آیدین دگن شاه ایسین ازدواج کرد.[۱۲] همزمان با آیدین دگن شاه ایسین
۵۷ شیلههه شاه انشان و شوش، سوکل ماه ? - ? ? ? پسر اپرتی دوم
۵۸ کوک نشور یکم سوکل ماه ? - ? ? ? پسر (خواهرزاده) شیلههه[۱۳]
۵۹ اته هوشو سوکل و ایپیر شوش، شبان مردم شوش، شبان این شوشینک ? - پس از ۱۸۹۴پ. م ؟۱۹۲۸پ. م پس از ۱۸۹۴پ. م پسر کوک نشور یکم (؟)
۶۰ تتپ مده شبان مردم شوش ? - ? پس از ح۱۸۹۰پ. م ? پسر کوک نشور یکم (؟)
۶۱ پلرایشن سوکل ماه ? - ? ? ? ?
۶۲ کوک سنیت ? - ? ? ? پسر پلرایشن (؟)
۶۳ کوک کیروش سوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش ? - ? ? ? پسر لن کوکو و برادرزاده پلرایشن
۶۴ تم سنیت ? - ? ? ? پسر کوک کیروش
۶۵ کوک نهونته ? - ? ? ? پسر کوک کیروش
۶۶ کوک نشور دوم سوکل ماه، سوکل ایلام، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش ? - ? ? ? پسر کوک نهونته (؟)
۶۷ شیروکدوه سوکل ماه ? - ? ح۱۷۹۰پ. م ? ? همزمان با شمشی ادد یکم شاه آشور
۶۸ شیموت ورتش یکم ? - ? ? ? پسر شیروکدوه
۶۹ سیوه پلر هوپک سوکل ماه، سوکل شوش، شاهزاده ایلام ? - ? پیش از ۱۷۶۵پ. م پس از ۱۷۶۵پ. م پسر شیروکدوه
۷۰ کودوزولوش یکم سوکل ماه، سوکل شوش ? - ? ? ? پسر شیروکدوه
۷۱ کوتیرنهونته یکم سوکل ماه ? - ? ح۱۷۱۰پ. م ? پسر کودوزولوش یکم
۷۲ اته مره هلکی ? - ? ? ? پسر کودوزولوش یکم (؟)
۷۳ تته دوم سوکل ? - ? ? ? برادر اته مره هلکی
۷۴ لیله ایرتش ? - ? ? ? پسر کودوزولوش یکم
۷۵ تمتی اگون سوکل ماه، سوکل شوش ? - ? ? ? پسر کوتیرنهونته یکم
۷۶ کوتیر شیلههه سوکل ماه، سوکل ? - ? ? ? پسر تمتی اگون
۷۷ کوک نشورسوم سوکل ایلام، سوکل شوش ? - ? پیش از ۱۶۴۶پ. م پس از ۱۶۴۶پ. م پسر کوتیر شیلههه
۷۸ تمتی رپتش ? - ? ? ? پسر کوتیر شیلههه
۷۹ شیموت ورتش دوم ? - ? ? ? پسر کوک نشورسوم
۸۰ شیرتوه شاه شوش ? - ? ? ? پسر کوک نشورسوم
۸۱ کودوزولوش دوم سوکل ماه، شاه شوش ? - ? ? ? پسر شیموت ورتش دوم
۸۲ تن اولی سوکل ماه، سوکل ? - ? ? ? ?
۸۳ تمتی هلکی سوکل ماه، سوکل ایلام و سیماشکی و شوش ? - ? ? ? پسر تن اولی
۸۴ کوک نشورچهارم[۵] سوکل ماه ? - ? ? ? پسر تن اولی
۸۵ کوتیک متلت[۴] ? - ? ح۱۵۰۰پ. م ? پسر تن اولی
خاندان کیدینو،[۱۱] حدود ۱۵۰۰ تا حدود ۱۳۷۰پ. م
۸۶ کیدینو شاه انشان و شوش ? - ? سده ۱۵پ. م ? ?
۸۷ این شوشینک سونکیر نپیپیر شاه انشان و شوش ? - ? ? ? ?
۸۸ تن روهوراتیر دوم شاه انشان و شوش ? - ? سده ۱۵پ. م ? ?
۸۹ شله شاه انشان و شوش ? - ? ? ? ?
۹۰ تمتی اهر شاه انشان و شوش ? - ? ح۱۳۷۰پ. م ? ? همزمان با کدشمن انلیل یکم شاه کاسی بابل
خاندان ایگه هلکی،[۱۱] حدود ۱۴۰۰ تا حدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد
۹۱ پلرایشن یکم شاه انشان و شوش ? - ? ح۱۳۹۰پ. م ? پسر ایگه هلکی همزمان با کوریگلزو یکم شاه کاسی بابل
۹۲ کیدین هوتران یکم شاه انشان و شوش ? - ? ? ? پسر پلرایشن یکم[۱۴]
۹۳ اترکیته دوم شاه انشان و شوش ? - ? ? ? پسر ایگه هلکی
۹۴ هومبان نومنه یکم شاه انشان و شوش ? - ? ح۱۳۷۰پ. م ? پسر اترکیته دوم همزمان با بورنه بوریش دوم شاه کاسی بابل
۹۵ اونتاش ناپیریشا شاه انشان و شوش ? - ? ح۱۳۴۰پ. م ? پسر هومبان نومنه یکم
۹۶ کیدین هوتران دوم شاه انشان و شوش ? - ? ? ? پسر اونتش نپیریشه[۱۴]
۹۷ نپیریشه اونتش (یا هومبان اونتش) شاه انشان و شوش ? - ? ? ? پسر کیدین هوتران دوم[۱۴]
۹۸ پلرایشن دوم شاه انشان و شوش ? - ? ? ? ?
۹۹ اونپتر نپیریشه (یا اونپتر هومبان) شاه انشان و شوش ? - ? ? ? پسر پلرایشن دوم
۱۰۰ کیدین هوتران سوم شاه انشان و شوش ? - ? ح۱۲۲۴پ. م ح۱۲۱۷پ. م پسر پلرایشن دوم همزمان با انلیل ندین شومی و ادد شومه ایدینه شاهان کاسی بابل[۱۲]
خاندان شوتروکی،[۱۱] حدود ۱۲۰۰ تا حدود ۹۷۰ پیش از میلاد
۱۰۱ هلوتوش این شوشینک شاه انشان و شوش ? - ? ح۱۲۰۰پ. م ? ?
۱۰۲ شوتروک نهونته یکم شاه انشان و شوش ? - ? پیش از ۱۱۵۸پ. م پس از ۱۱۵۸پ. م پسر هلوتوش این شوشینک
۱۰۳ کوتیرنهونته دوم شاه انشان و شوش ? - ? پیش از ۱۱۵۵پ. م پس از ۱۱۵۵پ. م پسر شوتروک نهونته یکم
۱۰۴ شیلهک این شوشینک یکم شاه انشان و شوش ? - ? ? ? پسر کوتیرنونته دوم
۱۰۵ هوته لوتوش این شوشینک شاه انشان و شوش ? - ? پیش از ۱۱۱۰پ. م پس از ۱۱۱۰پ. م پسر کوتیرنهونته دوم
۱۰۶ شیلهینه همرو لکمر شاه انشان و شوش ? - ? پس از ۱۱۱۰پ. م ? پسر شیلهک این شوشینک یکم
۱۰۷ هومبان نومنه دوم شاه انشان و شوش ? - ? آغاز سده ۱۱پ. م ? ?
۱۰۸ شوتروک نهونته دوم شاه انشان و شوش ? - ? میانه سده ۱۱پ. م ? پسر هومبان نومنه دوم
۱۰۹ شوتور نهونته یکم شاه انشان و شوش ? - ? میانه سده ۱۱پ. م ? پسر هومبان نومنه دوم
۱۱۰ مربیتی اپله اصر[۱۵] "فرزند" ایلام ? - ? پیش از ۹۸۳پ. م پس از ۹۷۸پ. م ?
? اکشیر شیموت شاه انشان و شوش ? - ? ? ? ?
? اکشیرنهونته شاه انشان و شوش ? - ? ? ? ?
? کره ایندش شاه ایلام ? - ? ? ? ?
خاندان هومبان تهره (نوایلامیان)،[۱۶] حدود ۸۳۰ تا حدود ۶۴۰ پیش از میلاد
شاه ناشناس ایلام شاه انشان و شوش ? - ? پیش از ۸۲۱پ. م پس از ۸۲۱پ. م ? همزمان با شمشی ادد پنجم شاه آشور
۱۱۴ هومبان تهره یکم شاه ایلام ? - ۷۴۳پ. م ? ۷۴۳پ. م ?
۱۱۵ هومبان نیکش یکم شاه ایلام ? - ۷۱۷ پ. م ۷۴۳ پ. م ۷۱۷ پ. م پسر هومبان تهره یکم
۱۱۶ شوتورنهونته دوم شاه انشان و شوش ? - ۶۹۹ پ. م ۷۱۷ پ. م ۶۹۹ پ. م پسر (خواهرزاده) هومبان نیکش یکم
۱۱۷ هلوشو این شوشینک شاه انشان و شوش ? - اکتبر۶۹۳پ. م ۶۹۹ پ. م اکتبر۶۹۳پ. م برادر شوتورنهونته دوم
۱۱۸ کوتیرنهونته سوم شاه انشان و شوش ? - ژوئیه۶۹۲پ. م اکتبر۶۹۳پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م پسر هلوشو این شوشینک
۱۱۹ هومبان نومنه سوم شاه انشان و شوش ? - فوریه۶۸۸پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م فوریه۶۸۸پ. م پسر هلوشو این شوشینک
۱۲۰ هومبان هلتش یکم شاه انشان و شوش ? - اکتبر۶۸۱پ. م فوریه۶۸۸پ. م اکتبر۶۸۱پ. م پسر هومبان نومنه سوم(؟)
۱۲۱ هومبان هلتش دوم شاه انشان و شوش ? - سپتامبر۶۷۵پ. م اکتبر۶۸۱پ. م سپتامبر۶۷۵پ. م پسر هومبان هلتش یکم
۱۲۲ اورتک این شوشینک شاه انشان و شوش ? - ۶۶۳ پ. م سپتامبر۶۷۵پ. م ۶۶۳ پ. م برادر هومبان هلتش دوم
تمتی هومبان این شوشینک یکم شاه انشان و شوش ? - سپتامبر۶۵۳پ. م ۶۶۳ پ. م سپتامبر۶۵۳پ. م برادر اورتک این شوشینک
۱۲۴ هومبان نیکش دوم شاه انشان و شوش ? - ۶۵۱ پ. م سپتامبر۶۵۳پ. م ۶۵۱ پ. م پسر اورتک این شوشینک
۱۲۵ تمه ریتو شاه انشان و شوش ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۵۲ پ. م ۶۴۹ پ. م پسر هومبان هپوئه پسر اورتک این شوشینک
۱۲۶ آینده بیبی شاه انشان و شوش ? - پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۹ پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ?
۱۲۷ هومبان هلتش سوم شاه انشان و شوش ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۴/۵ پ. م پسر اته همیتی این شوشینک از آشوریان شکست خورد و اسیر شد.
۱۲۸ تمه ریتو شاه انشان و شوش ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م پسر هومبان هپوئه پسر اورتک این شوشینک
۱۲۹ هومبان نیکش سوم شاه انشان و شوش ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م پسر اته مره هلکی شاه رقیب
۱۳۰ اومهولومه شاه انشان و شوش ? - ? ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م ? شاه رقیب
۱۳۱ ایندتو این شوشینک چهارم شاه انشان و شوش ? - ? ۶۴۷ پ. م پس از پائیز۶۴۶پ. م ? شاه رقیب
۱۳۲ هومبان هپوئه شاه انشان و شوش ? - ? ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م ? شاه رقیب
۱۳۳ پائه شاه انشان و شوش ? - پس از ۶۴۴/۵پ. م پائیز۶۴۶پ. م پس از ۶۴۴/۵پ. م ? شاه رقیب
۱۳۴ شوتورنهونته سوم شاه انشان و شوش ? - ? پس از پائیز۶۴۶پ. م ? پسر ایندتو این شوشینک چهارم پس از وی پادشاهی انشان به هخامنشیان منتقل شد. اما بازماندگان او تا زمان داریوش بزرگ هخامنشی بر شوش فرمان می‌راندند. نگاه کنید به فهرست شاهان ایلام

پادشاهی جنوبی (از حدود ۲۷۰۰ تا حدود ۵۵۰ پیش از میلاد) ویرایش

دیلمون (از حدود ۲۷۰۰ تا حدود ۷۰۰ پیش از میلاد) ویرایش

پادشاهی گونیلاهآ (از ح۲۳۵۰ تا ح۲۳۰۰ پیش از میلاد) ویرایش

 1. هیداریدا (حدود ۲۳۲۵ پیش از میلاد)

پادشاهی مککان (از ح۲۳۰۰ تا ح۵۵۰ پیش از میلاد) ویرایش

 1. مننوداننو (حدود ۲۳۰۰ پیش از میلاد)

پادشاهی بشیمی (از ح۲۱۰۰ تا ح۱۹۰۰ پیش از میلاد) ویرایش

 1. ایلسورابی (تاریخ نامشخص)
 2. ایبلوم (تاریخ نامشخص)
 3. وراد-ننار (هم دوره با شو-سین پادشاه اور)
 4. ایر-نانا (هم دوره با ایبی-سین پادشاه اور)
 5. شاه ناشناس (حدود ۱۹۳۰ پیش از میلاد)

پادشاهی زبوم (قرن ۲۱ پیش از میلاد) ویرایش

 1. ابومیسار (تاریخ نامشخص)
 2. ابوک-ایو-بانی (تاریخ نامشخص)
 3. شاه ناشناس (تا ۲۰۶۴ پیش از میلاد)
 4. شلهونی (از ۲۰۶۴ پیش از میلاد تا تاریخ نامعلوم)

پادشاهی پارسوماش (از ح۷۱۰ تا ح۶۳۵ پیش از میلاد) ویرایش

شاه پدر مدت حکومت سال‌های حکومت
هخامنش قبل از ۷۱۰ پیش از میلاد
چیش‌پیش هخامنش ۲۵ ح۷۱۰ پ. م ح۶۸۵ پ. م
کوروش یکم چیش‌پیش ۱۵ ح۶۸۵ پ. م ح۶۶۰ پ. م
کمبوجیه یکم کوروش یکم ۲۵ ح۶۶۰ پ. م ح۶۳۵ پ. م

پادشاهی انشان (از ح۶۳۵ تا ح۵۵۰ پیش از میلاد) ویرایش

شاه پدر مدت حکومت سال‌های حکومت
چیش‌پیش هخامنش ۲۵ سال حدود ۶۳۵ تا ۶۱۰ پیش از میلاد
کوروش یکم چیش‌پیش ۲۵ سال حدود ۶۱۰ تا ۵۸۵ پیش از میلاد
کمبوجیه یکم کوروش یکم ۲۶ سال حدود ۵۸۵ تا ۵۵۹ پیش از میلاد
کوروش دوم کمبوجیه یکم ۹ سال حدود ۵۵۹ تا ۵۵۰ پیش از میلاد

پادشاهی‌های باختری (از ۲۵۵۰ تا ۷۰۰ پیش از میلاد) ویرایش

پادشاهی پرشی (از ۲۵۵۰ تا ۱۹۰۰ پیش از میلاد) ویرایش

پادشاهی‌های شمال باختری (از ۲۵۵۰ تا ۵۲۱ پیش از میلاد) ویرایش

پادشاهی گوتی (از ۲۵۵۰ تا ۲۱۰۰ پیش از میلاد) ویرایش

پادشاهی لولوبی (قوم) (از ۲۴۰۰ تا ۶۵۰ پیش از میلاد) ویرایش

 1. اممشکوش (از حدود ۲۴۰۰ تا حدود ۲۴۰۰ پیش از میلاد)
 2. آنوبانی‌نی (حدود ۲۳۵۰ پیش از میلاد)
 3. ساتونی (حدود ۲۲۷۰ پیش از میلاد)
 4. ایریب (حدود ۲۰۳۷ پیش از میلاد)
 5. دآریآنام (حدود ۲۰۰۰ پیش از میلاد)
 6. ایک کی
 7. تار… دونی (فرند ایک کی)
 8. نور آداد (از ۸۸۱ تا ۸۸۰ پیش از میلاد)
 9. زابینی (حدود ۸۸۱ پیش از میلاد)
 10. هوبآییآ (حدود ۸۳۰ پیش از میلاد)
 11. دآبآ (حدود ۷۱۵ پیش از میلاد)
 12. لارکوتلا (حدود ۶۷۵ پیش از میلاد)

پادشاهی گیلزان (از ۹۰۰ تا ۸۲۰ پیش از میلاد) ویرایش

 1. شاه ناشناس (از ۸۸۳ تا ۸۸۰ پیش از میلاد)
 2. اسآاو (ح۸۵۰ پیش از میلاد)
 3. اپوو (از ح۸۳۴ تا ۸۲۷ پیش از میلاد)

پادشاهی اورارتو (از ۸۶۰ تا ۵۸۵ پیش از میلاد) ویرایش

 1. آرامو (از ۸۵۸ تا ۸۴۴ پیش از میلاد)
 2. لوتیپری (از ۸۴۴ تا ۸۳۴ پیش از میلاد)
 3. ساردوری یکم (۸۳۴ تا ۸۲۸ پیش از میلاد)
 4. ایشپوئینی (۸۲۵ تا ۸۱۰ پیش از میلاد)
 5. منوآ (۸۱۰ تا ۷۸۵ پیش از میلاد)
 6. آرگیشتی یکم (۷۸۵ تا ۷۵۳ پیش از میلاد)
 7. ساردوری دوم (۷۵۳ تا ۷۳۵ پیش از میلاد)
 8. روسای یکم (۷۳۵ تا ۷۱۴ پیش از میلاد)
 9. آرگیشتی دوم (۷۱۴ تا ۶۸۰ پیش از میلاد)
 10. روسای دوم (۶۸۰ تا ۶۳۹ پیش از میلاد)
 11. ساردوری سوم (۶۳۹ تا ۶۳۵ پیش از میلاد)
 12. اریمنا (۶۳۵ تا ۶۲۹ پیش از میلاد)
 13. روسای سوم (۶۲۹ تا ۶۱۵ پیش از میلاد)
 14. ساردوری چهارم (۶۱۵ تا ۵۹۵ پیش از میلاد)
 15. روسای چهارم (۵۹۵ تا ۵۸۵ پیش از میلاد)

پادشاهی منائیان (از ۸۵۰ تا ۶۱۱ پیش از میلاد) ویرایش

 1. ایرانزو (حدود ۷۲۸ پیش از میلاد)
 2. آزا (فرزند ایرانزو)
 3. اوللوسونو (فرزند ایرانزو)
 4. آخسری (فرزند ایرانزو)
 5. یو آلی (فرزند آخسری)
 6. اریسی‌نی (فرزند یو آلی)

پادشاهی ماد (از ح۷۰۰ تا ح۵۵۰ پیش از میلاد) ویرایش

شاه مدت حکومت سال‌های حکومت یادداشت‌ها
دیاکو ۵۳ سال حدود ۷۰۰ تا ۶۷۸ پیش از میلاد او پیش از حکومت در ده خود کدخدا بود، که در بین مردم قضاوت می‌کرد، وقتی دیاکو دید که نمی‌تواند به امور زندگی خود برسد، استعفا کرد و اغتشاش بالا گرفت، به همین دلیل مردم او را به عنوان شاه خود برگزیدند، برخی از منابع او را نخستین شاه ایران می‌دانند.
کشتریتی/فرورتیش ۲۲ سال حدود ۶۷۸ تا ۶۲۵ پیش از میلاد دومین پادشاه ماد و پسر دیاکو بود که به جنگ با آشور رفت، اما سپاه او تاب نیاورد و در نهایت خود نیز کشته شد.
هووخشتره ۴۰ سال ۶۲۵ تا ۵۸۵ پیش از میلاد سومین پادشاه ماد بود که با بابلی‌ها متحد شد، به جنگ با آشور رفت و آن تمدن را نابود کرد. در واقع حاکم آشور که تاب مقاومت را در خود ندید خود و خانواده اش را در آتش سوزاند. وی به جنگ با لیدیه رفت و چون آفتاب گرفتگی رخ داد هر دو سپاه آن را خشم خداوند تلقی کردند، به جنگ پایان داده و صلح کردند. به علاوه حاکم لیدی دختر خود را به ایشتوویگو درآرود تا صلح منسجم تر شود.
ایشتوویگو ۳۵ سال ۵۸۵ تا ۵۵۰ پیش از میلاد یونانیان او را آستیاگ می‌نامند، در دوران او کوروش دوم خروج کرد و ایشتوویگو به جنگ با وی رفت. اما سپاه ماد، او را تسلیم سپاه کوروش نمود. سپس کوروش همدان (هگمتانه) را تسخیر کرد و ثروت بسیاری به دست آورد.

هخامنشیان (۵۵۹ تا ۳۳۰ پیش از میلاد- مدت حکومت ۲۲۹ سال) ویرایش

با شروع پادشاهی کوروش بزرگ، امپراتوری ایران، اولین و بزرگ‌ترین امپراتوری جهان آغاز می‌شود

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یاداشت‌ها
خاندان هخامنشی، ۵۵۹ ۰ تا. ۳۳۰ پیش از میلاد'
۱۳۹ کوروش بزرگ   شاه انشان، شاه پارس، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد و چهارگوشه جهان ۶۰۰ پ. م - ۵۳۰ پ. م ۵۵۹ پ. م ۵۳۰ پ. م پسر کمبوجیه یکم شاه انشان و ماندانا دختر آستیاگ شاه ماد در نبرد با ماساگت‌ها کشته شد. البته بنابر روایت هرودوت که چندان هم معتبر نیست و خود هرودت هم دراین باره توضیحات داده
۱۴۰ کمبوجیه دوم شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۵۲۱ پ. م ۵۳۰ پ. م ۵۲۲ پ. م پسر کورش بزرگ
۱۴۱ بردیا تنوشیر شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۵۲۲ پ. م ۵۲۲ پ. م ۵۲۲ پ. م پسر کورش بزرگ به دست بزرگان پارسی کشته شد.
۱۴۲ داریوش بزرگ آرشام   شاه بزرگ، شاهنشاه ۵۵۰ پ. م - ۴۸۶ پ. م ۵۲۲ پ. م ۴۸۶ پ. م داماد کوروش بزرگ
پسر ویشتاسپ پسر آرشام پسر آریارمنه پسر چیش پیش
۱۴۳ خشایارشا   شاه بزرگ، شاهنشاه، شاه شاهان ۵۱۹ پ. م - ۴۶۵ پ. م ۴۸۵ پ. م ۴۶۵ پ. م پسر داریوش بزرگ و آتوسا دختر کورش بزرگ به دست اردوان رئیس گارد پادشاه کشته شد.
۱۴۴ اردشیر یکم   شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۴۲۴ پ. م ۴۶۵ پ. م ۴۲۴ پ. م پسر خشایارشای یکم
۱۴۵ خشایارشای دوم اردشیر شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۴۲۴ پ. م ۴۲۴ پ. م ۴۲۴ پ. م پسر اردشیر یکم به دست سغدیان کشته شد.
۱۴۶ ? سغدیان شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۴۲۳ پ. م ۴۲۴ پ. م ۴۲۳ پ. م پسر اردشیریکم به دست داریوش دوم کشته شد.
۱۴۷ داریوش دوم وهوکه   شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۴۰۴ پ. م ۴۲۳ پ. م ۴۰۴ پ. م پسر اردشیریکم
۱۴۸ اردشیر دوم ارشک   شاه بزرگ، شاهنشاه ۴۳۶ پ. م - ۳۵۸ پ. م ۴۰۴ پ. م ۳۵۸ پ. م پسر داریوش دوم
۱۴۹ اردشیر سوم وهوکه   شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۳۳۸ پ. م ۳۵۸ پ. م ۳۳۸ پ. م پسر اردشیر دوم به دست باگواس کشته شد.
۱۵۰ اردشیر چهارم آرش شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۳۳۶ پ. م ۳۳۸ پ. م ۳۳۶ پ. م پسر اردشیر سوم به دست باگواس کشته شد.
۱۵۱ داریوش سوم اردشاد   شاه بزرگ، شاهنشاه ۳۸۰ پ. م - ۳۳۰ پ. م ۳۳۶ پ. م ۳۳۰ پ. م پسر آرشام دوم پسر اوستن پسر داریوش دوم به دست اردشیر پنجم کشته شد.
۱۵۲ اردشیر پنجم بسوس   شاه بزرگ، شاهنشاه ? - ۳۲۹ پ. م ۳۳۰ پ. م ۳۲۹ پ. م احتمالاً از بازماندگان اردشیر دوم به دست اسکندر مقدونی کشته شد.

سلوکیان (از ۳۲۴تا ۲۴۹ پیش از میلاد) ویرایش

 1. سلوکوس یکم (از ۳۰۵ تا ۲۸۰ پیش از میلاد)
 2. آنتیوخوس یکم (از ۲۸۰ تا ۲۶۱ پیش از میلاد)
 3. آنتیوخوس دوم (۲۶۱ تا ۲۴۶ پیش از میلاد)

فرترکه (از ح۳۰۰ تا ح۲۰۰ پیش از میلاد) ویرایش

 1. بَگداد یکم
 2. وَهبَرز (وَهوبَرز)
 3. اردشیر یکم
 4. وادفَرَداد یکم
 5. وادفَرَداد دوم
 6. شاه ناشناس

اشکانیان (۲۵۰پیش از میلاد تا ۲۲۶میلادی) ویرایش

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

نام تصویر دورهٔ فرمانروایی نیا رویدادها
ارشک (اشک یکم)   ۲۵۰ تا ۲۴۷ پ.م. فریاپد بنیادگذاری دودمان اشکانی
تیرداد یکم (اشک دوم)   ۲۴۷ تا ۲۱۱ پ.م. فریاپد، برادر ارشک ضمیمه کردن گرگان، اتحاد با دیودوت پادشاه باختر، شکست سلوکوس دوم پادشاه سلوکی
اردوان یکم (اشک سوم) ۲۱۱ تا ۱۹۱ پ.م. تیرداد یکم لشکرکشی به ماد، نبرد با آنتیوخوس سوم و عقب‌نشینی، غارت معبد آناهیتا توسط سپاه آنتیوخوس
فریاپت (اشک چهارم) ۱۹۱ تا ۱۷۶ پ.م. اردوان یکم صلح
فرهاد یکم (اشک پنجم)   ۱۷۶ تا ۱۷۱ پ.م. فریاپت تسخیر تپورستان، بنای شهر شهر خارکْسْ
مهرداد یکم (اشک ششم) ۱۷۱ تا ۱۳۷–۱۳۸ پ.م. فریاپت، برادر فرهاد یکم گسترش و اقتدار دودمان اشکانی، جنگ با دیمتریوس دوم و اسارت دیمتریوس
فرهاد دوم (اشک هفتم) ۱۳۷–۱۳۸ تا ۱۲۸ پ.م. مهرداد یکم جنگ با آتیوخوس سیدت و شکست از وی، حمله دوباره آتیوخوس سیدت و شکست و کشته شدن آتیوخوس، انحطاط دولت سلوکی
اردوان دوم (اشک هشتم) ۱۲۸ تا ۱۲۳ پ.م. فریاپت، عموی فرهاد دوم جنگ با قوم یوئه‌چی و زخم برداشتن و مرگ اردوان
مهرداد دوم یا مهرداد کبیر (اشک نهم) ۱۲۳ تا ۸۷ پ.م. اقتدار دودمان اشکانی، نظم و سازمان دهی به امور ایران
گودرز یکم ۹۵ تا ۹۰ پ.م. قیام گودرز و پادشاهی کوتاه مدت وی
اُرُد یکم ۹۰ تا ۸۰ پ.م. مهرداد دوم براندازی گودرز یکم، درهم‌کوبیدن سپاه روم در جنگ حران
سیناتروک (اشک دهم) ۷۶ یا ۷۵ تا ۷۰ پ.م. مهرداد یکم، برادر فرهاد دوم تسخیر آذربایجان و غارت جلگه فرات تیگران ارمنی

الیمائی (ح۱۴۷ پیش از میلاد تا ۲۵ میلادی) ویرایش

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

 1. کامناسکیرس یکم - مگاس سوتر (۱۴۷–۱۴۵ پ. م)
 2. کامناسکیرس دوم - نیکوفروس (۱۴۵–۱۳۹ پ. م)
 3. اکوناپسس (۱۳۹–۱۳۸ پ. م)
 4. تیگرایوس (۱۳۸–۱۳۲ پ. م)
 5. داریوش (۱۲۹ پ. م)
 6. کامناسکیرس سوم و ملکه انزاز (۸۲–۷۶ پ. م)
 7. کامناسکیرس چهارم (۷۳–۴۶ پ. م)
 8. کامناسکیرس پنجم (۴۶–۲۸ پ. م)
 9. کامناسکیرس ششم (۲۱ پ. م - ۱ م)
 10. کامناسکیرس هفتم (۱ م - ۱۵ م)
 11. کامناسکیرس هشتم (۱۵ م - ۲۵ م)

شاهان پارس (ح۲۳۰ پیش از میلاد تا ح۲۱۰ میلادی) ویرایش

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

نام تاریخ سکه خویشاوندی با شاه پیشین Note
۱ دارایان یکم سال‌های پایانی قرن دوم پیش از میلاد   ؟ دست‌نشانده اشکانیان.
۲ وادفرداد سوم سده اول پیش از میلاد   ؟ دست‌نشانده اشکانیان.
۳ دارایان دوم سده اول پیش از میلاد   پسر وادفرداد سوم دست‌نشانده اشکانیان. جمله نوشته شده بر روی سکه: d’ryw mlk brh wtprdt mlk؛ دارایان شاه، پسر وادفرداد شاه
۴ اردشیر دوم سده اول پیش از میلاد   پسر دارایان دوم دست‌نشانده اشکانیان. توسط برادرش وهشیر یکم کشته شد
۵ وهشیر یکم سده اول پیش از میلاد   پسر دارایان دوم دست‌نشانده اشکانیان
۶ پاکور یکم سده اول میلادی   پسر وهشیر یکم دست‌نشانده اشکانیان
۷ پاکور دوم سده اول میلادی   ؟ دست‌نشانده اشکانیان
۸ نامبد سده اول میلادی   پسر اردشیر دوم دست‌نشانده اشکانیان
۹ نپاد سده اول میلادی   پسر نامبد دست‌نشانده اشکانیان
۱۰ ناشناس سده اول میلادی   ؟ دست‌نشانده اشکانیان
۱۱ وادفرداد چهارم سده دوم میلادی   ؟ دست‌نشانده اشکانیان
۱۲ منچهر (منوچهر) یکم سده دوم میلادی   ؟ دست‌نشانده اشکانیان
۱۳ اردشیر سوم سده دوم میلادی   پسر منچهر یکم دست‌نشانده اشکانیان
۱۴ منچهر دوم سده دوم میلادی   پسر اردشیر سوم دست‌نشانده اشکانیان
۱۵ نامشخص. احتمالاً پاکور سوم سده دوم میلادی   ؟ دست‌نشانده اشکانیان
۱۶ منچهر (منوچهر) سوم سده دوم میلادی   پسر منچهر دوم دست‌نشانده اشکانیان
۱۷ اردشیر چهارم سده دوم میلادی   پسر منچهر سوم دست‌نشانده اشکانیان
۱۸ وهشیر دوم ۲۰۶–۲۱۰ میلادی   ؟ دست‌نشانده اشکانیان. آخرین شاه دودمان بازرنگی
۱۹ شاپور سده سوم میلادی   برادر اردشیر یکم ساسانی دست‌نشانده اشکانیان
۲۰ اردشیر پنجم (اردشیر یکم ساسانی) سده سوم میلادی   نخستین شاهنشاه ایران از دودمان ساسانی دست‌نشانده اشکانیان

پادشاهی میشان (ح۱۲۷ پیش از میلاد تا ح۲۲۲ میلادی) ویرایش

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

 1. هیسپاوسین (۱۲۷–۱۲۴ پ. م)
 2. آپوداکوس (۱۱۰–۱۰۴ پ. م)
 3. تیراووس یکم (۹۵–۸۹ پ. م)
 4. هیپوکراتس اوتوکراتور نیکهفروس (۸۱–۸۰ پ. م)
 5. تیراووس دوم (۷۹–۴۹ پ. م)
 6. آرتاباز (۴۹–۴۸ پ. م)
 7. اتامبلوس یکم (۴۷–۲۴ پ. م)
 8. تئونسیوس یکم (۱۹–۱۸ پ. م)
 9. اتامبلوس دوم (۱۸ پ. م- ۹ م)
 10. ابینرگاوس یکم (۱۰–۲۳ م)
 11. اورابازس یکم (۱۹–۱۹ م)
 12. اتامبلوس سوم (۳۷–۴۵ م)
 13. تئونسیوس دوم (۴۶–۴۷ م)
 14. تئونسیوس سوم (۵۲–۵۳ م)
 15. اتامبلوس چهارم (۵۴–۶۵ م)
 16. اتامبلوس پنجم (۶۵–۷۴ م)
 17. اورابازس دوم (۷۳–۸۰ م)
 18. پاکور (۸۰–۱۰۲ م)
 19. اتامبلوس ششم (۱۰۲–۱۰۶ م)
 20. تئونسیوس چهارم (۱۱۰–۱۱۳ م)
 21. اتامبلوس هفتم (۱۱۴–۱۱۷ م)
 22. مهرداد (۱۳۱–۱۵۱ م)
 23. اورابازس دوم (۱۵۱–۱۶۵ م)
 24. ابینرگاوس دوم (۱۶۵–۱۸۰ م)
 25. اتامبلوس هشتم (۱۸۰–۱۹۵ م)
 26. مگا (۱۹۵–۲۱۰ م)
 27. ابینرگاوس سوم (۲۱۰–۲۲۲ م)

ساسانیان (۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی) ویرایش

شماره نام پادشاه دوران حکومت (میلادی) یادداشت‌ها
۱ اردشیر بابکان ۲۲۴–۲۴۳ او در نبرد هرمزگان توانست

اردوان پنچم را بکشد و حکومت

اشکانی را برچیند. او سپاه

جاویدان را دوباره احیا کرد.

۲ شاپور یکم ۳/۲۴۲–۲۷۲ او به جنگ با والریانوس، امپراتور

روم رفت و وی را شکست داد و

اسیر کرد. او از مانی حمایت می

کرد و همین مسئله باعث مخالفت

روحانیون زرتشتی با او شد.

۳ هرمز یکم ۲۷۲–۲۷۳
۴ بهرام یکم ۲۷۳–۲۷۶ او مانی را به جندی‌شاپور دعوت و

او را همان‌جا زندانی کرد و کشت.

۵ بهرام دوم ۲۷۶–۲۹۳
۶ بهرام سوم ۲۹۳
۷ نرسی ۲۹۳–۳۰۲ او از رومیان شکست خورد و

عهدنامه نصیبین بسته شد که به

واسطه آن پنج شهر در ساحل

راست دجله به رومیان واگذار شد.

۸ هرمز دوم ۳۰۲–۳۱۰
۹ آذرنرسی ۳۱۰
۱۰ شاپور دوم (ذوالاکتاف) ۳۱۰–۳۷۹ او به اعراب بحرین حمله کرد و آنها

را شکست داد و دستور داد کتف

های اسیران را سوراخ کنند و از

میان آنها ریسمان رد کنند.

۱۱ اردشیر دوم ۳۷۹–۳۸۳
۱۲ شاپور سوم ۳۸۳–۳۸۸
۱۳ بهرام چهارم ۳۸۸–۳۹۹
۱۴ یزدگرد یکم ۳۹۹–۴۲۱
۱۵ بهرام پنجم (بهرام گور) ۴۲۱–۴۳۹ عشق بازی‌ها و شکارهای او

معروف است.

۱۶ یزدگرد دوم ۴۳۹–۴۵۷
۱۷ هرمز سوم ۴۵۹–۴۵۷
۱۸ پیروز یکم ۴۵۸–۴۸۴
۱۹ بلاش ۴۸۴–۴۸۸
۲۰ قباد یکم ۴۸۸–۴۹۷ او ابتدا تصمیم گرفت از قدرت

نجبا و روحانیون بکاهد، برای همین

با مزدک متحد و از او حمایت کرد.

۲۱ جاماسب ۴۹۷–۴۹۹ پس از آن که قباد با مزدک متحد

شد، روحانیون و نجبا قباد را از

سلطنت برکنار کردند و جاماسب را

بر تخت نشاندند و قباد را به زندان

فراموشی فرستادند و حبس کردند.

۲۰ قباد یکم (پادشاهی مجدد) ۴۹۹–۵۳۱ پس از این قباد با بستن حیله ای از

زندان گریخت و به نزد هیاطله

پناهنده شد و به کمک او به ایران

بازگشت و دوباره پادشاه شد.

۲۲ خسرو یکم (خسرو انوشیروانِ دادگَر) ۵۳۱–۵۷۹
۲۳ هرمز چهارم (ترک‌زاد) ۵۷۹–۵۹۰
۲۴ بهرام ششم (بهرام چوبین) ۵۹۰–۵۹۱ او یکی از سرداران خسرو پرویز

بود که بر او شورید و پادشاه ایران شد.

۲۵ خسرو دوم (خسرو پرویز) ۵۹۱–۶۲۸ وقتی که بهرام چوبین بر او شورید،

نتوانست مقاومت کند و به امپراتور

روم، موریس پناهنده شد و با دختر

وی، مریم، ازدواج کرد و با

کمک سپاهیان رومی به ایران

بازگشت و سلطنت را پس گرفت.

۲۶ قباد دوم (شیرویه) ۶۲۸
۲۷ اردشیر سوم ۶۲۸–۶۳۰
۲۸ شهربراز ۶۳۰
۲۹ خسرو سوم ۶۳۰
۳۰ جوانشیر ۶۳۰
۳۱ پوراندخت ۶۳۰–۶۳۱
۳۲ گشتاسب بنده ۶۳۱
۳۳ آزرمی دخت ۶۳۱
۳۴ هرمز پنجم ۶۳۱
۳۵ خسرو چهارم ۶۳۱
۳۶ پیروز دوم ۶۳۱
۳۷ خسرو پنجم ۶۳۱
۳۸ یزدگرد سوم ۶۳۲–۶۵۱ آخرین پادشاه ساسانی، در جنگ

قادسیه تیسفون را از دست داد و

در سال ۳۱ هجری توسط یک

آسیابان در مرو کشته شد.

خلفای راشدین(۶۳۲ تا ۶۶۱ میلادی) ویرایش

شماره نام خلیفه دوره زندگانی (میلادی) دوره حکومت (میلادی)
۱ ابوبکر ۵۷۳ – ۶۳۴ ۶۳۲ – ۶۳۴
۲ عمر بن خطاب ۵۸۶ – ۶۴۴ ۶۳۴ – ۶۴۴
۳ عثمان بن عفان ۵۷۶ – ۶۵۶ ۶۴۴ – ۶۵۶
۴ علی بن ابی‌طالب ۶۰۰ – ۶۶۱ ۶۵۶ – ۶۶۱

فرمانروایی آنان بر ایران پس از فتح ایران توسط مسلمانان واز سال ۶۵۱ شروع شد و با روی کار آمدن امویان به پایان رسید.

خلفای اموی (۶۶۲ تا ۷۵۰ میلادی) ویرایش

خلیفه زندگی فرمانروایی
۱ معاویه بن ابی‌سفیان
۶۰۶–۶۸۰
۶۶۲–۶۸۰
۲ یزید بن معاویه
۶۴۶–۶۸۴
۶۸۰–۶۸۴
۳ معاویه بن یزید
۶۶۴–۶۸۴
۶۸۴–۶۸۴
۴ مروان بن الحکم
.... -۶۸۵
۶۸۴–۶۸۵
۵ عبدالملک بن مروان
۶۴۷–۷۰۵
۶۸۵–۷۰۵
۶ ولید بن عبدالملک
.... -۷۱۵
۷۰۵–۷۱۵
۷ سلیمان بن عبد الملک
.... -۷۱۸
۶۸۹–۷۱۸
۸ عمر بن عبدالعزیز
۶۸۱–۷۲۰
۷۱۸–۷۲۰
۹ یزید بن عبدالملک
۶۹۱–۷۲۴
۷۲۰–۷۲۴
۱۰ هشام بن عبدالملک
۶۹۰–۷۴۳
۷۲۴–۷۴۳
۱۱ ولید بن یزید
۷۰۹–۷۴۴
۷۴۳–۷۴۴
۱۲ یزید بن الولید
.... -۷۴۴
۷۴۴–۷۴۴
۱۳ ابراهیم بن الولید
.... -۷۵۰
۷۴۴–۷۴۵
۱۴ مروان بن محمد
.... -۷۵۰
۷۴۵–۷۵۰

خلفای عباسی (۷۵۰ تا ۱۲۵۸ میلادی) ویرایش

شماره خلیفه هجری قمری میلادی یادداشت‌ها
۱ ابوالعباس سفاح ۱۳۱–۱۳۶ ۷۵۰–۷۵۴ نخستین خلیفه عباسی که با کمک

ابومسلم خراسانی به خلافت رسید.

۲ منصور (خلیفه) ۱۳۶–۱۵۸ ۷۵۴–۷۷۵ برادر سفاح، که ابومسلم خراسانی را

به قتل رساند که و همین مسئله باعث

بروز شورش‌هایی شد.

۳ مهدی (خلیفه) ۱۵۸–۱۶۹ ۷۷۵–۷۸۵
۴ هادی (خلیفه) ۱۶۹–۱۷۰ ۷۸۵–۷۸۶
۵ هارون‌الرشید ۱۷۰–۱۹۳ ۷۸۶–۸۰۹ مشهورترین خلیفه عباسی بود، که

جعفر برمکی وزیر او بود؛ وی که از

قدرت برمکیان هراس داشت ایشان را

به قتل رساند.

۶ امین (خلیفه) ۱۹۳–۱۹۸ ۸۰۹–۸۱۳ بدست طاهر ذوالیمینین کشته شد.
۷ مأمون ۱۹۸–۲۱۸ ۸۱۳–۸۳۳ وی علی بن موسی الرضا را به

ولایت عهدی برگزید و سپس او را

مسموم کرد و به قتل رساند.

۸ معتصم ۲۱۸–۲۲۷ ۸۳۳–۸۴۲
۹ واثق ۲۲۷–۲۳۲ ۸۴۲–۸۴۷
۱۰ متوکل ۲۳۲–۲۴۷ ۸۴۷–۸۶۱
۱۱ منتصر ۲۴۷–۲۴۸ ۸۶۱–۸۶۲
۱۲ مستعین ۲۴۸–۲۵۲ ۸۶۲–۸۶۶
۱۳ معتز ۲۵۲–۲۵۵ ۸۶۶–۸۶۹
۱۴ مهتدی ۲۵۵–۲۵۶ ۸۶۹–۸۷۰
۱۵ معتمد (خلیفه) ۲۵۷–۲۷۹ ۸۷۰–۸۹۲
۱۶ معتضد ۲۷۹–۲۸۹ ۸۹۲–۹۰۲
۱۷ مکتفی ۲۸۹–۲۹۵ ۹۰۲–۹۰۸
۱۸ مقتدر (خلیفه) ۲۹۵–۳۲۰ ۹۰۸–۹۳۲
۱۹ قاهر ۳۲۰–۳۲۲ ۹۳۲–۹۳۴
۲۰ راضی (خلیفه) ۳۲۲–۳۲۹ ۹۳۴–۹۴۰
۲۱ متقی ۳۲۹–۳۳۴ ۹۴۰–۹۴۴
۲۲ مستکفی ۳۳۴–۳۳۶ ۹۴۴–۹۴۶
۲۳ مطیع (خلیفه) ۳۳۶–۳۶۳ ۹۴۶–۹۷۴
۲۴ طائع ۳۶۳–۳۸۱ ۹۷۴–۹۹۱
۲۵ قادر (خلیفه) ۳۸۲–۴۲۲ ۹۹۱–۱۰۳۱
۲۶ قائم (خلیفه) ۴۲۲–۴۶۸ ۱۰۳۱–۱۰۷۵
۲۷ مقتدی (خلیفه) ۴۶۸–۴۸۷ ۱۰۷۵–۱۰۹۴
۲۸ مستظهر ۴۸۷–۵۱۲ ۱۰۹۴–۱۱۱۸
۲۹ مسترشد ۵۱۲–۵۳۰ ۱۱۱۸–۱۱۳۵
۳۰ راشد ۵۳۰–۵۳۱ ۱۱۳۵–۱۱۳۶
۳۱ مقتفی ۵۳۱–۵۵۵ ۱۱۳۶–۱۱۶۰
۳۲ مستنجد ۵۵۵–۵۶۶ ۱۱۶۰–۱۱۷۰
۳۳ مستضی ۵۶۶–۵۷۶ ۱۱۷۰–۱۱۸۰
۳۴ ناصر (خلیفه) ۵۷۶–۶۲۲ ۱۱۸۰–۱۲۲۵
۳۵ ظاهر (خلیفه) ۶۲۲–۶۲۳ ۱۲۲۵–۱۲۲۶
۳۶ مستنصر (بغداد) ۶۲۳–۶۴۰ ۱۲۲۶–۱۲۴۲
۳۷ مستعصم ۶۴۰–۶۵۶ ۱۲۴۲–۱۲۵۸ آخرین خلیفه عباسی، که در زمان فتح

بغداد توسط هلاکو خان کشته شد.

گاوباریان (۶۴۲ تا ۷۶۰ میلادی) ویرایش

باوندیان (۶۵۵ تا ۱۳۴۹ میلادی) ویرایش

شاخه کیوسیه (۶۵۵ تا ۱۰۰۰ میلادی) ویرایش

شاخه اسپهبدیه (۶۵۵ تا ۱۳۴۹ میلادی) ویرایش

شاخه کینخواریه (۱۲۳۸ تا ۱۳۴۹ میلادی) ویرایش

طاهریان (۸۲۱ تا ۸۷۳ میلادی) ویرایش

صفاریان (۸۶۱ تا ۱۰۰۲ میلادی) ویرایش

علویان طبرستان (۸۶۴ تا ۹۲۸ میلادی) ویرایش

 • حسن بن زید
 • القائم
 • داعی الحق
 • حسن پسر مهدی
 • داعی صغیر

سامانیان (۸۱۹ تا ۱۰۰۴ میلادی) ویرایش

قرمطیان (۸۹۹ تا ۱۰۷۷ میلادی) ویرایش

ابوسعید گناوه ای

ابوطاهر جنابی

احمد ابوطاهر

حسن اعصم

ابوالقاسم سعید

ابویعقوب یوسف

زیاریان (۹۳۱ تا ۱۰۹۰ میلادی) ویرایش

بوییان (۹۳۳ تا ۱۰۶۲ میلادی) ویرایش

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب مرگ-زایش آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویه فارس (۹۳۳–۱۰۶۲)
عمادالدوله علی بن بویه ۸۹۱–۹۴۹ ۹۳۴ ۹۴۹ پسر بویه
عضدالدوله فنا خسرو بن حسن   ۹۳۶–۹۸۳ ۹۴۹ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
برادرزاده عمادالدوله
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیرذیل ۹۶۲–۹۸۹ ۹۸۳ ۹۸۹ پسر عضدالدوله
صمصام الدوله ابوکالیجار مرزبان ۹۶۴–۹۹۸ ۹۸۹ ۹۹۸ پسر عضدالدوله
بهاءالدوله ابونصر فیروز

 

۹۷۱–۱۰۱۲ ۹۹۸ ۱۰۱۲ پسر عضدالدوله
سلطان‌الدوله ابوشجاع ۹۹۲–۱۰۲۴ ۱۰۱۲ ۱۰۲۴ پسر بهاءالدوله
عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان

 

۱۰۱۱–۱۰۴۸ ۱۰۲۴ ۱۰۴۸ پسر سلطان‌الدوله
ملک رحیم
نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب مرگ-زایش آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویه ری، اصفهان، همدان (۹۳۵–۱۰۳۸)
رکن‌الدوله ابوعلی حسن   ۸۹۸–۹۷۶ ۹۳۵ ۹۷۶ پسر بویه
فخرالدوله ابوالحسن علی ۹۵۲–۹۹۷ ۹۷۶ ۹۸۰ پسر رکن‌الدوله
مؤیدالدوله ابومنصور   ۹۴۱–۹۸۳ ۹۷۶ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
فخرالدوله ابوالحسن علی ۹۷۶ ۹۹۷ پسر رکن‌الدوله
مجدالدوله ابوطالب رستم   ۹۹۳–۱۰۲۹ ۹۹۷ ۱۰۲۹ پسر فخرالدوله
شمس‌الدوله ابوطاهر   ۱۰۲۱-؟ ۹۹۷ ۱۰۲۱ پسر فخرالدوله
سماءالدوله ابوالحسن علی ۱۰۲۳-؟ ۱۰۲۱ ۱۰۲۳ پسر شمس‌الدوله
نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب مرگ-زایش آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
آل بویه عراق (۹۴۵–۱۰۵۵)
معزالدوله ابوالحسن احمد ۹۱۵–۹۶۶ ۹۴۵ ۹۶۶ پسر بویه
عزالدوله بختیار ۹۴۳–۹۷۹ ۹۶۶ ۹۷۹ پسر معزالدوله
عضدالدوله ابوشجاع   ۹۳۷–۹۸۳ ۹۷۷ ۹۸۳ پسر رکن‌الدوله
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیرذیل ۹۶۲–۹۸۹ ۹۸۷ ۹۸۹ پسر عضدالدوله
بهاءالدوله ابونصر   ۹۷۰–۱۰۱۲ ۹۸۹ ۱۰۱۲ پسر عضدالدوله
سلطان‌الدوله ابوشجاع ۹۹۲–۱۰۲۴ ۱۰۱۲ ۱۰۲۱ پسر بهاءالدوله
مشرف‌الدوله ابوعلی ۱۰۰۲–۱۰۲۵ ۱۰۲۱ ۱۰۲۵ پسر بهاءالدوله
جلال‌الدوله ابوطاهر ۹۹۴–۱۰۴۳ ۱۰۲۷ ۱۰۴۳ پسر بهاءالدوله
ابوکالیجار مرزبان   ۱۰۱۱–۱۰۴۸ ۱۰۴۳ ۱۰۴۸ پسر سلطان‌الدوله
ملک رحیم ۱۰۵۸-؟ ۱۰۴۸ ۱۰۵۵ پسر ابوکالیجار
قوام‌الدوله ابوالفوارس
ابومنصور پولادستون

غزنویان (۹۶۳ تا ۱۱۸۷ میلادی) ویرایش

سلجوقیان (۱۰۲۹ تا ۱۱۹۴ میلادی) ویرایش

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
سلجوقیان ۱۰۲۹–۱۱۹۴
۱ طغرل یکم محمد رکن الدین، ابوطالب، بیگ، سلطان ۹۹۵–۱۰۶۳ ۱۰۲۹ ۱۰۶۳ پسر میکائیل پسر سلجوق
۲ آلپ ارسلان محمد عضدالدوله، عضدالدین، ابوشجاع، سلطان ۱۰۳۹–۱۰۷۲ ۱۰۶۳ ۱۰۷۲ پسر چغری بیگ داود برادر طغرل یکم به دست سرباز اسیری کشته شد.
۳ ملکشاه یکم حسن   جلال الدوله، جلال الدین، ابوالفتح، سلطان ۱۰۵۵–۱۰۹۲ ۱۰۷۲ ۱۰۹۲ پسر آلپ ارسلان به دست حشاشین کشته شد
۴ محمودیکم ناصرالدین، ابوالقاسم، سلطان ۱۰۸۶–۱۰۹۴ ۱۰۹۲ ۱۰۹۴ پسر ملکشاه یکم
۵ برکیارق محمد رکن الدین، ابوالمظفر، سلطان ۱۰۸۰–۱۱۰۵ ۱۰۹۴ ۱۱۰۵ پسر ملکشاه یکم
۶ ملکشاه دوم معزالدین، ابوالفتح، سلطان ۱۱۰۱ - ? ۱۱۰۵ ۱۱۰۵ پسر برکیارق به دست محمدیکم خلع و نابینا شد
۷ محمدیکم تپر غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان ۱۰۸۲–۱۱۱۸ ۱۱۰۵ ۱۱۱۸ پسر ملکشاه یکم
۸ سنجر احمد معزالدین، ابوالحارث، سلطان ۱۰۸۷–۱۱۵۷ ۱۰۹۷ ۱۱۵۷ پسر ملکشاه یکم
۹ محموددوم مغیث الدین، سلطان ۱۱۰۴–۱۱۳۱ ۱۱۱۸ ۱۱۳۱ پسر محمدیکم
۱۰ داود مغیث الدین، ابوالفتح، سلطان ? - ۱۱۳۲ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ پسر محموددوم
۱۱ طغرل دوم رکن الدین، ابوطالب، سلطان ۱۱۰۹–۱۱۳۴ ۱۱۳۲ ۱۱۳۴ پسر محمدیکم
۱۲ مسعود غیاث الدین، ابوالفتح، سلطان ۱۱۰۹–۱۱۵۲ ۱۱۳۴ ۱۱۵۲ پسر محمدیکم
۱۳ ملکشاه سوم مغیث الدین، سلطان ۱۱۲۸–۱۱۶۰ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ پسر محموددوم
۱۴ محمددوم غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان ۱۱۲۸–۱۱۶۰ ۱۱۵۳ ۱۱۶۰ پسر محموددوم
۱۵ سلیمانشاه معزالدین، ابوالحارث، سلطان ۱۱۱۸–۱۱۶۲ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ پسر محمدیکم خلع شد
۱۶ ارسلان رکن الدین، سلطان ۱۱۳۴–۱۱۷۶ ۱۱۶۱ ۱۱۷۶ پسر طغرل دوم
۱۷ طغرل سوم رکن الدین، ابوطالب، سلطان ? - ۱۱۹۴ ۱۱۷۶ ۱۱۹۴ پسر ارسلان کشته شد.

خوارزمشاهیان (۱۱۵۳ تا ۱۲۳۱ میلادی) ویرایش

نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
خوارزمشاهیان (۱۱۵۳–۱۲۳۱)
قطب‌الدین محمد پسر انوشتکین غرجه
علاءالدین اتسز ابوالمظفر ۱۰۹۷/۱۱۰۵–۱۱۵۶ ۱۱۵۳ ۱۱۵۶ پسر قطب‌الدین محمد
ایل ارسلان ابوالفتح ۱۱۷۱-? ۱۱۵۶ ۱۱۷۲ پسر اتسز
جلال‌الدین سلطانشاه ۱۱۹۳- پسر ایل ارسلان
علاءالدین تکش ۱۲۰۰-? ۱۱۷۲ ۱۲۰۰ پسر ایل ارسلان
علاءالدین محمد ابوالفتح   ۱۲۲۰-? ۱۲۰۰ ۱۲۲۰ پسر تکش
جلال‌الدین منکبرنی ۱۲۳۱-? ۱۲۲۰ ۱۲۳۱ پسر محمد

ایلخانان (۱۲۵۶ تا ۱۳۵۶ میلادی) ویرایش

 
نقشه امپراطوری ایلخانان
نام دیهیمی نام اصلی نگاره لقب زایش-مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
ایلخانان (۱۲۵۶–۱۳۵۷)
هولاکو   ۱۲۱۷–۱۲۶۵ ۱۲۵۶ ۱۲۶۵ پسر تولی‌خان
اباقاخان   ۱۲۳۴–۱۲۸۲ ۱۲۶۵ ۱۲۸۲ پسر هولاکو
سلطان احمد تکودار بن هولاکو   ۱۲۸۴-؟ ۱۲۸۲ ۱۲۸۴ پسر هولاکو کشته شد.
ارغون‌خان بن اباقا   ۱۲۵۸–۱۲۹۱ ۱۲۸۴ ۱۲۹۱ پسر اباقاخان
گیخاتون بن اباقا   ۱۲۹۵-؟ ۱۲۹۱ ۱۲۹۵ پسر اباقاخان به دستور

بایدو خان

کشته شد.

بایدوخان بن طرغان   ۱۲۹۵-؟ ۱۲۹۵ ۱۲۹۵ به دست امیرنوروز

کشته شد.

غازان بن ارغون محمود   ۱۲۷۱–۱۳۰۴ ۱۲۹۵ ۱۳۰۴ پسر ارغون‌خان اسلام آورد و نام اسلامی

محمود را برای

خود برگزید.

اولجایتو خدابنده بن ارغون   ۱۲۸۰–۱۳۱۶ ۱۳۰۴ ۱۳۱۶ پسر ارغون‌خان
ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو   ۱۳۰۵–۱۳۳۵ ۱۳۱۶ ۱۳۳۵ پسر الجایتو پس از مرگ او دولت ایلخانان

فروپاشید و ایران تجزیه شد.

ارپاگاون ۱۳۳۶-? ۱۳۳۵ ۱۳۳۶
موسی خان ۱۳۳۷-? ۱۳۳۶ ۱۳۳۷
طغا تیمورخان ۱۳۵۳-? ۱۳۳۵ ۱۳۵۳
محمد خان ۱۳۳۸-? ۱۳۳۶ ۱۳۳۸
ساتی‌بیگ ۱۳۰۰–۱۳۴۵ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ دختر الجایتو
شاه جهان ایلخانی ۱۳۳۹ ۱۳۴۰
سلیمان خان ۱۳۳۹ ۱۳۴۵
انوشیروان عادل ۱۳۴۴ ۱۳۵۶

دودمان‌های محلی (۱۳۳۷ تا ۱۵۹۵ میلادی) ویرایش

سربداران (۱۳۳۷ تا ۱۳۸۱ میلادی) ویرایش

جلایریان (۱۳۴۰ تا ۱۴۳۲ میلادی) ویرایش

آل مظفر یا مظفریان (۱۳۱۴ تا ۱۳۹۳ میلادی) ویرایش

آل اینجو (۱۳۳۵ تا ۱۳۵۶ میلادی) ویرایش

کیاییان (۱۳۸۹ تا ۱۵۹۵ میلادی) ویرایش

 • سید امیر کیای مَلاطی، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان. حکومت از (۷۶۳–۷۷۶) ق.
 • سید رضی کیا حکومت از (۷۲۹–۷۹۹) ق.
 • کارکیا سید محمد اول حکومت از (۸۲۹–۸۳۷) ق.
 • کارکیا ناصر کیا حکومت از (۸۳۷–۸۵۱) ق.
 • کارکیا سلطان محمد دوم حکومت از (: ۸۵۱–۸۸۳) ق.
 • کارکیا میرزاعلی

...

تیموریان (۱۳۷۰ تا ۱۵۰۶ میلادی) ویرایش

# پادشاه زندگی سلطنت نسبت با پادشاه قبلی
تولد (خورشیدی) مرگ (خورشیدی) طول عمر تاجگذاری (خورشیدی) پایان (خورشیدی) مدت حکومت
۱ تیمور لنگ ۷۱۵ ۷۸۳ ۶۸ سال و ۹ ماه و ۲۶ روز ۷۴۸ ۷۸۳ ۳۵ سال بنیانگذار حکومت
۲ پیرمحمد جهانگیر ۷۵۳ ۷۸۵ ۳۲ سال ۷۸۳ ۷۸۵ ۲ سال نوهٔ تیمور، پسر غیاث‌الدین جهانگیر
۳ میران‌شاه ۷۴۷ ۷۸۷ ۴۰ سال ۷۸۳ ۷۸۷ ۴ سال پسر تیمور
۴ خلیل سلطان ۷۶۳ ۷۹۰ ۲۷ سال ۷۸۳ ۷۸۷ ۴ سال پسر میران‌شاه
۵ شاهرخ ۷۵۶ ۸۲۵ ۶۹ سال ۷۸۳ ۸۲۵ ۴۲ سال پسر تیمور
۶ الغ بیگ ۷۷۳ ۸۲۸ ۵۵ سال ۷۹۰ ۸۲۸ ۳۸ سال پسر شاهرخ
۷ سلطان ابراهیم میرزا ۷۷۳ ۸۱۴ ۴۱ سال ۷۹۴ ۸۱۴ ۲۰ سال پسر شاهرخ
۸ محمد پسر بای‌سنقر ؟ ۸۳۰ ؟ ۸۲۶ ۸۳۰ ۴ سال نوهٔ شاهرخ، پسر بای‌سنقر
۹ عبداللطیف میرزا ۷۹۹ ۸۲۹ ۳۰ سال ۸۲۸ ۸۲۹ ۱ سال پسر الغ بیگ
۱۰ ابوالقاسم بابر ۸۰۱ ۸۳۶ ۳۵ سال ۸۲۸ ۸۳۶ ۸ سال نوهٔ شاهرخ، پسر بای‌سنقر
۱۱ عبدالله میرزا ۷۸۹–۷۹۰ ۸۳۰ ۴۰–۴۱ سال ۸۲۹ ۸۳۰ ۱ سال پسر ابراهیم میرزا
۱۲ ابوسعید میرزا ۸۰۳ ۸۴۸ ۴۵ سال سمرقند:۸۳۰

هرات:۸۳۸

سمرقند:۸۴۸

هرات:۸۴۸

سمرقند:۱۸ سال

هرات:۱۰ سال

پسر نوهٔ تیمور
۱۳ میرزا شاه محمود ۸۲۵ ۸۳۹ ۱۴ سال ۸۳۶ ۸۳۶ چند هفته پسر ابوالقاسم بابر
۱۴ ابراهیم میرزا پسر علاءالدوله ؟ ۸۳۸ ؟ ۸۳۶ ۸۳۸ ۲ سال پسر نوهٔ شاهرخ، پسر علاءالدوله میرزا پسر بای‌سنقر
۱۵ یادگار محمد میرزا ؟ ۸۴۹ ؟ ۸۴۸ ۸۴۹ ۱ سال پسر محمد پسر بای‌سنقر
۱۶ حسین بایقرا ۸۱۷ ۸۸۵ ۶۸ سال ۸۴۸ ۸۸۵ ۳۷ سال نوهٔ نوهٔ تیمور

این سلسله به‌دست امرای شیبانی منقرض شد.

قراقویونلو (۱۳۷۸ تا ۱۴۶۹ میلادی) ویرایش

 1. قرامحمد
 2. قره یوسف
 3. قرااسکندر
 4. جهانشاه
 5. حسن علی فرزند جهانشاه

آق قویونلو (۱۳۷۸ تا ۱۵۰۱ میلادی) ویرایش

 1. قره عثمان
 2. حمزه
 3. نورالدین علی
 4. اوزون حسن
 5. سلطان خلیل
 6. یَعقوب

صفویان (۱۵۰۲ تا ۱۷۲۲ میلادی) ویرایش

 
نقشه شاهنشاهی صفوی
ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ شاه اسماعیل یکم   ۱۴۸۷–۱۵۲۴ ۱۵۰۲–۱۵۲۴ - از ۱۴ سالگی تا ۳۸ سالگی به مدت ۲۴ سال حکومت کرد؛ جنگ چالدران یکی از وقایع مهم زمان اوست که با شکست ایرانیان به اتمام رسید.
۲ شاه تهماسب یکم   ۱۵۱۴–۱۵۷۶ ۱۵۲۵–۱۵۷۶ پسر دومین پادشاه صفوی که به مدت ۵۴ سال حکومت کرد، او پایتخت را از تبریز به قزوین انتقال داد.
۳ شاه اسماعیل دوم   ۱۵۳۷–۱۵۷۷ ۱۵۷۶–۱۵۷۷ پسر
۴ شاه محمد خدابنده ۱۵۳۲–۱۵۹۶ ۱۵۷۷–۱۵۸۷ برادر عزل شد.
۵ شاه عباس بزرگ   ۱۵۷۱–۱۶۲۹ ۱۵۸۷–۱۶۲۹ پسر مشهورترین سلطان صفویکه پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. او از قدرت قزلباش‌ها کاست و نیروی شاهسون را تشکیل داد.
۶ شاه صفی   ۱۶۱۱–۱۶۴۲ ۱۶۲۹–۱۶۴۲ نوه
۷ شاه عباس دوم   ۱۶۳۲–۱۶۶۶ ۱۶۴۲–۱۶۶۶ پسر
۸ شاه سلیمان   ۱۶۴۵–۱۶۹۴ ۱۶۶۶–۱۶۹۴ پسر نام او صفی میرزا بود و بار اول با نام شاه صفی تاج بر سرگذاشت و در دومین سال سلطنت خود با نام سلیمان تاجگذاری کرد.
۹ شاه سلطان حسین   ۱۶۶۸–۱۷۲۶ ۱۶۹۴–۱۷۲۲ پسر او با شوروش افغان‌ها روبه رو شد و توسط محمود افغان عزل شد و سپس به دست اشرف افغان به قتل رسید.

هوتکیان (۱۷۲۲ تا ۱۷۲۹ میلادی) ویرایش

ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ محمود افغان   ؟ - ۱۷۲۵ ۱۷۲۲–۱۷۲۵ بنیانگذاز از سلطنت خلع شده و به دست اشرف افغان کشته شد
۲ اشرف افغان ؟ - ۱۷۲۹ ۱۷۲۵–۱۷۲۹ پسر عموی محمود افغان در هنگام فرار به دست سیستانیها کشته شد

صفویان (۱۷۲۹ تا ۱۷۳۵ میلادی) ویرایش

ردیف نام سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ شاه تهماسب دوم ۱۷۲۹–۱۷۳۲ پسر شاه سلطان حسین توسط نادر شاه از سطنت برکنار و کشته شد
۲ شاه عباس سوم ۱۷۳۲–۱۷۳۵ پسر شاه تهماسب دوم در شش ماهگی توسط نادر شاه به سلطنت رسید و نادر شاه نایب السلطنه شد و در خردسالی توسط رضاقلی میرزا به قتل رسید

افشاریان (۱۷۳۵ تا ۱۷۵۰ میلادی) ویرایش

 
نقشه شاهنشاهی افشاریه
ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ نادر شاه   ۱۶۸۸–۱۷۴۷ ۱۷۳۵–۱۷۴۷ بنیانگذار دودمان افشاریان به دست عادل‌شاه و سردارانش کشته شد
۲ عادل‌شاه ۱۷۲۳–۱۷۴۸ ۱۷۴۷–۱۷۴۸ برادرزاده نادر شاه به دست ابراهیم‌شاه کشته شد
۳ ابراهیم‌شاه ؟ - ۱۷۴۸ ۱۷۴۸–۱۷۴۸ برادر عادل‌شاه به دست شاهرخ‌میرزا کشته شد
۴ شاهرخ‌میرزا ۱۷۳۳–۱۷۹۶ ۱۷۴۸–۱۷۵۰ نوه نادر شاه از سال ۱۷۵۰ تا ۱۷۹۶ فقط حاکم خراسان بود تا اینکه به دستور آقامحمدخان قاجار کشته شد

زندیان (۱۷۵۰ تا ۱۷۹۴ میلادی) ویرایش

 
نقشه شاهنشاهی زندیان
ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت نسبت با سلف یادداشت
۱ کریم‌خان زند   ۱۷۰۷–۱۷۷۹ ۱۷۵۰–۱۷۷۹ بنیانگذار دودمان زندیان
۲ ابوالفتح‌خان زند ؟ - ۱۷۷۹ ۱۷۷۹ پسر کریم‌خان زند
۳ محمدعلی‌خان زند ؟ - ۱۷۷۹ ۱۷۷۹ پسر کریم‌خان زند ترور شد
۴ صادق‌خان زند ؟ - ۱۷۸۱ ۱۷۷۹–۱۷۸۱ برادر کریم‌خان زند
۵ علیمرادخان زند ۱۷۴۰–۱۷۸۵ ۱۷۸۱–۱۷۸۵ خواهرزاده کریم‌خان زند
۶ جعفرخان زند ؟ - ۱۷۸۹ ۱۷۸۵–۱۷۸۹ پسر صادق‌خان زند
۷ صیدمرادخان زند ؟ - ۱۷۸۹ ۱۷۸۹ پسر عموی علیمرادخان زند
۸ لطفعلی‌خان زند   ۱۷۶۹–۱۷۹۴ ۱۷۸۹–۱۷۹۴ پسر جعفرخان زند به دستور آقامحمدخان قاجار کشته شد

قاجاریان (۱۷۹۴ تا ۱۹۲۶ میلادی) ویرایش

 
نقشه شاهنشاهی قاجار
ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت طول دوره حکومت نسبت با سلف یادداشت اقدامات مهم
۱ آغا محمدخان قاجار   ۱۷۴۲–۱۷۹۷ ۱۷۹۴–۱۷۹۷ ۳ سال - کشته شد تاسیس سلسله قاجار- فتح تفلیس.
۲ فتحعلی شاه   ۱۸۳۴–۱۷۷۲ ۱۷۹۷–۱۸۳۴ ۳۷ سال برادرزاده قتل ابراهیم خان کلانتر- دور اول جنگ‌های ایران و روس- عهدنامه گلستان- دور دوم جنگ‌های ایران و روس- عهدنامه ترکمانچای.
۳ محمد شاه   ۱۸۰۸–۱۸۴۸ ۱۸۳۴–۱۸۴۸ ۱۴ سال نوه قتل قائم مقام فراهانی- معاهده ارزنة الروم.
۴ ناصرالدین شاه   ۱۸۳۱–۱۸۹۶ ۱۸۴۸–۱۸۹۶ ۴۸ سال پسر کشته شد قتل امیرکبیر- معاهده پاریس- نهضت تنباکو.
۵ مظفرالدین شاه   ۱۸۵۳–۱۹۰۷ ۱۸۹۶–۱۹۰۷ ۱۱ سال پسر امتیاز دارسی- نهضت مشروطه.
۶ محمدعلی شاه   ۱۸۷۲–۱۹۲۵ ۱۹۰۷–۱۹۰۹ ۲ سال پسر عزل شد به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر.
۷ احمدشاه   ۱۸۹۸–۱۹۳۰ ۱۹۰۹–۱۹۲۶ ۱۷ سال پسر عزل شد قتل شیخ فضل‌الله نوری- جنگ جهانی اول- قحطی بزرگ- پایان سلسله(۱۳۰۴).
مجموع ۱۷۹۴–۱۹۲۶ ۱۳۲ سال

پهلوی (۱۹۲۶ تا ۱۹۷۹ میلادی) ویرایش

 
نقشه ایران در دورهٔ پهلوی (۱۳۰۵ تا ۱۳۵۶ خورشیدی)
ردیف نام تصویر تولد/مرگ سلطنت طول دوره حکومت نسبت با سلف یادداشت
۱ رضاشاه   ۲۴ اسفند ۱۲۵۶ – ۴ مرداد ۱۳۲۳ ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ – ۲۴ شهریور ۱۳۲۰ ۱۵ سال - حملهٔ متفقین به ایران و استعفا و تبعید وی.
۲ محمدرضاشاه   ۴ آبان ۱۲۹۸ – ۵ مرداد ۱۳۵۹ ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ – ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ۳۷ سال پسر پایان سلطنت پهلوی به دنبال انقلاب ۱۳۵۷در ایران رخ داد.
مجموع ۱۳۰۴–۱۳۵۷ ۵۲ سال

جستارهای وابسته ویرایش

یادداشت‌ها ویرایش

 1. Cameron, 1936; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997.
 2. جایگاه جغرافیایی اوان نامشخص است ولی بسیار محتمل است که در نزدیکی پشتکوه لرستان واقع بوده باشد. سه شاه نخست اوان بر میانرودان نیز فرمانروایی کرده‌اند.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ Legrain, 1922; Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ Cameron, 1936.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Potts, 1999.
 6. Legrain, 1922; Cameron, 1936; D’yakonov, 1956; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ Hinz, 1972.
 8. تصور می‌شود که سیماشکی در نزدیکی اصفهان کنونی قرار داشته‌است.
 9. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat "Elam ...", 1998.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ Potts, 1999
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Vallat, "Elam ...", 1998.
 13. لفظ "روهوشاک" در زبان ایلامی به معنی "خواهرزاده" است ولی به احتمال زیاد اشاره به ازدواجی فامیلی بین خواهر و برادر دارد. نگاه کنید به: Vallat, "Elam ...", 1998.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ Vallat , François. Elam: The History of Elam.
 15. همچنین شاه بابل نیز بوده‌است
 16. Cameron, 1936; The Cambridge History of Iran; Hinz, 1972; The Cambridge Ancient History; Majidzadeh, 1991; Vallat, 1995; Majidzadeh, 1997; Vallat, "Elam ...", 1998; Reade, 2000; Henkelman, 2003; Tavernier, 2004.

کتابشناسی ویرایش

بایگانی‌شده در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine