سلول‌های جنسی

سلول‌های جنسی(گامت ها) توسط نوع خاصی از تقسیم سلولی به نام میوز ساخته می‌شوند. در اثر این تقسیم سلول‌های هاپلوئید ایجاد می‌شوند. این تقسیم فقط در اعضای تناسلی، یعنی بیضه‌ها و تخمدانها در جانوران، و بساک‌ها و تخمک‌های گیاهان، انجام می‌شود. سلولهای جنسی فقط یک مجموعه کروموزوم دارند، در حالی که همه سلولهای دیگر یک اُرگان زنده دو مجموعه کروموزوم دارند. وقتی تخمک جنس ماده و اسپرم جنس نر در عمل لقاح با هم ترکیب می‌شوند، تبدیل به یک سلول می‌شوند که دوباره همان دو مجموعه کروموزوم (دیپلوئید) را دارد. این سلول تبدیل به یک اُرگان زنده جدید می‌شود.

در بسیاری از جانوران مانند حشرات، کرم‌های لوله‌ای و مهره‌داران، جدایی واضح سلول‌های جنسی از سلول‌های بدنی در مراحل اولیه تکوین صورت می‌گیرد. در این‌گونه موجودات سلول‌های جنسی در داخل خود غده جنسی منشأ نمی‌گیرند. بلکه پیش‌سازهای آنها، یعنی سلول‌های جنسی ابتدایی در جای دیگری شکل می‌گیرند و به غده جنسی در حال تکوین مهاجرت می‌کنند. در اکثر این موجودات تعیین شدگی سلول‌های جنسی ابتدایی با تجمع موضعی پروتئین‌های خاصی در سلول‌های معینی از جنین اولیه صورت می‌گیرد.[۱]

منابعویرایش

  1. هما محسنی کوچصفهانی- پروانه هواسی: مبانی تکوینی سلول‌های جنسی در مهره‌داران. انتشارات دانشگاه خوارزمی.