سنت ترکی-مغولی

سنت فرهنگی در آسیای مرکزی

ترکی-مغولی یا سنت ترکی-مغولی یک سنت فرهنگی بود که در قرن چهاردهم، در آسیای مرکزی میان حاکمان خانات جغتای و اردوی زرین به وجود آمد. بسیاری از مناطق آسیای مرکزی به شدت تحت تأثیر این سنت قرار گرفتند که خانات قزاق، خانات قازان و اردوی نوقای از این جمله بودند.

اردوی زرین و خانات جغتای در سال ۱۳۳۵ میلادی

نخبگان حاکم مغول این خاندان ها سرانجام در جمع ترکها که آنها را فتح و بر آن حکمرانی کردند، جمع شدند، بنابراین به عنوان تورکو-مغول ها شناخته شدند. این نخبگان به تدریج اسلام (از مذاهب قبلی مانند تنگریسم) آوردند و همچنین زبان های ترک را پذیرفتند، در حالی که نهادهای سیاسی و حقوقی مغول را حفظ کردند.

همچنان ببینیدویرایش

منابعویرایش