بخشی از خشکی را که در دریا، دریاچه، یا هر پدیدهٔ آبی دیگری پیش رفته باشد، سنگپوز می‌گویند.

منابعویرایش

جعفری، عباس، فرهنگ بزرگ گیتاشناسی، تهران چاپ دوم ۱۳۷۲.