سنگپوز عبارت است از بخشی از خشکی که در دریا، دریاچه، یا هر پدیدهٔ آبی دیگری پیش رفته باشد. بیشتر سنگپوزها از یک سنگ سخت تشکیل شده‌اند. که بخش‌های نرمتر در گذر زمان فرسایش یافته و فقط بخش‌های سخت‌تر باقی مانده است.

یک سنگپوز در دریاچه بایکال روسیه

منابع

  • جعفری، عباس (۱۳۷۲). فرهنگ بزرگ گیتاشناسی. تهران.