باز کردن منو اصلی

بخشی از خشکی را که در دریا، دریاچه، یا هر پدیدهٔ آبی دیگری پیش رفته باشد، سنگپوز می‌گویند.

منابعویرایش

جعفری، عباس، فرهنگ بزرگ گیتاشناسی، تهران چاپ دوم ۱۳۷۲.