سنگپوز عبارت است از بخشی از خشکی را که در دریا، دریاچه، یا هر پدیدهٔ آبی دیگری پیش رفته باشد.

Sròn a Chorra Bhuilg, a typical promontory, در اسکاتلند کوهستانی.

منابعویرایش

  • جعفری، عباس (۱۳۷۲). فرهنگ بزرگ گیتاشناسی. تهران.