سنگ خارا (ابهام‌زدایی)

سنگ خارا نوعی سنگ است که با نام گرانیت نیز شناخته می‌شود. عبارت «سنگ خارا» می‌تواند به معانی زیر نیز به کار رود: