سه‌تکمه‌دندانان

تیره‌ای از سگ‌دندان
سه‌تکمه‌دندانان
Oligokyphus BW.jpg
سه‌تکمه‌دندانان، Tritylodontidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: ددکاوان
زیرراسته: سگ‌دندان

سه‌تکمه‌دندانان (نام علمی: Tritylodontidae) نام یک تیره از زیرراسته سگ‌دندان است.

سگ‌دندان 

Charassognathus

Dvinia

پیشاسگ‌سوسمار

 Epicynodontia 

Cynosaurus

گالسور

Progalesaurus

Nanictosaurus

Thrinaxodon

پهن‌سرک

 هوسگ‌دندان 

Cynognathia

Probainognathia

→ Cynognathia 

سگ‌آرواره

 Gomphodontia 

دیهیم‌دندان

 سه‌شیاره‌دندانان 

Beishanodon

Sinognathus

سه‌شیاره‌دندان

Cricodon

لانگبرگیا

 اریب‌گذردندانان 

Andescynodon

پاسکال‌آرواره

نابرابردندان

Luangwa

Traversodon

نابرابردندان

مانداگوه‌دندان

ریزگوه‌دندان

Arctotraversodon

Boreogomphodon

 جوشی‌آرواره‌ایان 

Massetognathus

Dadadon

Santacruzodon

 Gomphodontosuchinae 

Menadon

Gomphodontosuchus

Protuberum

ممتازدندان

Scalenodontoides

→ Probainognathia 

Lumkuia

Ecteninion

Aleodon

چینیکوآدندان

پیشروآرواره

Trucidocynodon

Therioherpeton

 Tritheledontidae 

Riograndia

Chaliminia

Elliotherium

دوبندآرواره

Pachygenelus

 برزیل‌دندانان 

Brasilitherium

Brasilodon

 Tritylodontidae 

Oligokyphus

Kayentatherium

سه‌تکمه‌دندان

Beinotherium

 Mammaliaformes 

چینی‌خاردندان

مورگان‌دندان

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش