سه شه‌پدر

(تغییرمسیر از سه شه پدر)
Hortus Deliciarum, Der Schoß Abrahams.JPG

سه شه‌پدر، معروف به شلوشت هاآوت در زبان عبری، ابراهیم، پسرش اسحاق و نوه‌اش یعقوب هستند.

جستارهای وابستهویرایش

درخت خاندانویرایش

تارح
سارا[۱]ابراهیمهاجرHaran
Nahor
اسماعیلMilcahلوطIscah
بنی‌اسماعیل۷ پسر[۲]Bethuelنخستین دختردومین دختر
اسحاقربه‌کالابانموأبitesعمونites
عیسویعقوبراحل
Bilhah
EdomitesZilpah
لیه
1. رئوبن
2. شمعون
3. لاوی
4. یهودا
9. یساکار
10. زبولون
11. دینه
7. جاد
8. اشیر
5. دان
6. نفتالی
12. یوسف
13. بنیامین


منابعویرایش

  • Geness 20:12: Sarah was the half–sister of Abraham
  • Genesis 22:21-22: Uz, Buz, Kemuel, Chesed, Hazo, Pildash, and Jidlaph