سوتکَرنَسک یا شودکر نخستین بخش از اوستای ساسانی بوده‌است.[۱] در فصل چهارم از کتاب نهم دینکرد خلاصهٔ این نسک آمده که دارای ۲۲ فرگرد بوده‌است. می‌توان گفت شرح اصلی بهمن‌یشت مأخوذ از هفتمین فرگرد این نخستین نسک اوستایی است.[۲] از مباحث جالب توجه و مفصل این نسک، مطالبی پیرامون سرگذشت کرشاسپ و کی خسرو و کی کاووس بوده و هم چنین احتمال است که رسالهٔ پهلوی زند وهمن یسن فرگرد هفتم نسک اول بوده باشد.[۳]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • رضی، هاشم (۱۳۶۳). اوستا. تهران: سازمان انتشارات فروهر.