سود در اصطلاحِ حسابداری برابرِ با مازاد درآمد پس از کسر هزینه است؛ یعنی پس از اینکه هزینه را از درآمد کم کنیم هر چه از درآمد باقی ماند به آن سود می‌گویند. سود در علم اقتصاد دارای معنای متفاوتی است. سود با درآمد رابطهٔ مستقیم و با زیان، رابطهٔ معکوس دارد.

یا به زبان ساده‌تر اگر هزینه را از درآمد کسر کنیم درآمد باقیمانده داشته باشد به آن مقدار باقی مانده سود می‌گویند

مثال

اگر درآمد ۷۵تومان باشد وهزینه ۵۰ تومان

سود برابر است با ۲۵تومات

پس مازاد درآمد پس از کسر هزینه می‌شود سود

جستارهای وابسته ویرایش

سود در معنی‌های دیگر:

  1. سود به مبلغی گویند که بدون هیچ مسئولیت ضمنی و هیچ مشکلی به راحتی خرج گردد و رفاه برای ما ایجاد شود
  2. سود یک ابزار تکنیکال برای افزایش کارایی مدیریت و فراهم کردن فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای رسیدن به اهداف میان مدت بلند مدّت
  3. به اختلاف بین افزایش درآمد و کاهش هزینه سود گویند

منابع ویرایش