سوراخ بین‌بطنی

(تغییرمسیر از سوراخ مونرو)

در مغز، سوراخ بین‌بطنی (به انگلیسی: Interventricular Foramina) (یا Foramina of Monro، سوراخ مونرو) کانال هایی هستند که جفت بطن های جانبی را با بطن سوم در خط میانی مغز متصل می کنند. این کانال‌ها، به مایع مغزی-نخاعی تولید شده در بطن‌های جانبی امکان داده تا به بطن سوم رسیده و سپس ازآنجا به بقیه سامانه بطنی مغز روند. همچنین دیواره‌های فورامن بین بطنی شامل شبکه مشیمیه‌ای نیز می شوند، که یک ساختار تولید کننده CSF بوده و با بطن های جانبی و بطن سوم، در پایین و بالای آن پیوستگی دارد.

سوراخ بین‌بطنی
Interventricularforamina.jpg
بطن‌های جانبی توسط سوارخ بین‌بطنی به بطن سوم متصل می شوند.
Blausen 0216 CerebrospinalSystem.png
مایع مغزی-نخاعی در فضاهای داخل و اطراف مغزی حضور دارد.
جزئیات
بخشی ازدستگاه بطنی
شناسه‌ها
لاتینforamen interventriculare,
foramen Monroi
نورونیمز447
TA98A14.1.08.411
TA25641
FMA75351

منابع

  • Susan Standring; Neil R. Borley; et al., eds. (2008). Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice (40th ed.). London: Churchill Livingstone. ISBN 978-0-8089-2371-8.