سوسیالیسم اسلامی

ایدئولوژی سیاسی

سوسیالیسم اسلامی اصطلاحی ابداعی متفاوت رهبران مسلمان برای توصیف یک قالب بیشتر معنوی از سوسیالیسم است.[۱] سوسیالیست‌های مسلمان بر این باورند که آموزه‌های قرآن و علی و محمد به خصوص زکات، سازگار با اصول برابری اقتصادی و اجتماعی است. آنها با الهام از اوایل دولت رفاه مدینه ایجادشده توسط محمد رفتار می‌کنند. سوسیالیست‌های مسلمان ریشه‌های خود را در ضد امپریالیستی یافت می‌کنند. رهبران سوسیالیست مسلمان به دموکراسی و اشتقاق از مشروعیت از مردم باور دارند.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش