مرثیه‌خوانی برای عیسی

(تغییرمسیر از سوگواری بر پیکر مسیح)

مرثیه‌خوانی برای عیسی یا سوگواری بر پیکر مسیح، مجموعه آثاری است که هنرمندان مسیحی از مرثیه و سوگواری بر بالین مسیح پس از پائین کشیده‌شدن از صلیب می‌پردازند.

نگارخانهویرایش