سپیده

نام‌های زنانه

سپیده نامی برای زنان به معنی سحرگاه است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: