سینما آزادی

(تغییرمسیر از سینما شهر فرنگ)

سینما آزادی٬ می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: