سامانه ردیف اشکوب میلیون سال
کرتاسه پیشین بریاسین → پیش از آن
ژوراسیک پسین تیتونین ۱۴۵٫۰–۱۵۲٫۱
کیمریجین ۱۵۲٫۱–۱۵۷٫۳
آکسفوردین ۱۵۷٫۳–۱۶۳٫۵
میانه کالووین ۱۶۳٫۵–۱۶۶٫۱
باتونین ۱۶۶٫۱–۱۶۸٫۳
باجوسین ۱۶۸٫۳–۱۷۰٫۳
آلنین ۱۷۰٫۳–۱۷۴٫۱
پیشین توآرسین ۱۷۴٫۱–۱۸۲٫۷
پلینسباخین ۱۸۲٫۷–۱۹۰٫۸
سینمورین ۱۹۰٫۸–۱۹۹٫۳
هتانجین ۱۹۹٫۳–۲۰۱٫۳
تریاس پسین راتین → پس از آن

سینمورین (انگلیسی: Sinemurian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، یک اشکوب یا عصر از دور ژوراسیک پیشین به‌شمار می‌رود. سینمورین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب کیمریجین و پیش از پلینسباخین جای می‌گیرد. عصر سینمورین از حدود ۲ ± ۱۹۹٫۳ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۱٫۵ ± ۱۹۰٫۸ میلیون سال پیش ادامه یافت.

منابعویرایش

دوره ژوراسیک
پیشین میانه پسین
هتانجین | سینمورین
پلینسباخین | توآرسین
آلنین | باجوسین
باتونین | کالووین
آکسفوردین | کیمریجین
تیتونین