سینوس

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

واژه سینوس (sin) در معانی زیر کاربرد دارد:

  • در مثلثات، سینوس یک زاویه، به معنی نسبت ضلع مقابل زاویه به وتر در مثلث قائم‌الزاویه است.
  • سینوس در کالبدشناسی به معنی حفره‌ای در بخش جلوی سر انسان و دیگر جانوران است.
  • در بافت‌شناسی قلب و عروق سینوس به معنای محل اتصال و ورود سیاهرگ به دو دهلیز قلب است