سیورت یکایاس‌آی دز معادل (Dose Equivalent) در فیزیک پزشکی است. نام این واحد از نام فیزیکدان سوئدی رالف ماکسیمیلیان سیورت گرفته شده‌است.

سیورت
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایHealth effect of ionizing radiation
نشانSv 
برگرفته از نامرالف ماکسیمیلیان سیورت
تبدیل یکا
۱ Sv در ...... برابر است با ...
   یکای اصلی اس‌آی   ۱ متر2/ثانیه2
   Energy absorbed by mass   ۱ ژول/کیلوگرم
۱Sv = ۱۰۰rem

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش