شاخص پیرسون یا Pearson symbol شاخصی است که در بلورنگاری از آن به عنوان ابزاری برای توصیف ساختار بلور استفاده می‌شود. این شاخص نخستین بار از سوی فردی به همین نام، W.B. Pearson معرفی شد.[۱] این شاخص از دو حرف و یک عدد ساخته شده است. برای نمونه:

  • ساختار الماس، cF8

دو حرف کج روشن کنندهٔ شبکه براوه است. حرف کوچک نشانهٔ ردهٔ بلور و حرف بزرگ نشانهٔ نوع شبکه است.

ردهٔ بلور
a سه‌شیب
m تک‌شیب
o راست‌لوزی
t چهارگوشه
h شش گوشه
c مکعبی
نوع شبکه
S,A,B,C Side face centred
F All face centred
I Body centred (from innenzentrierte (آلمانی))[۲]
R Rhombohedral
P Primitive

منابع

ویرایش
  1. W.B. Pearson, A Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys,Vol. 2, Pergamon Press, Oxford, 1967
  2. page 124 in chapter 3. Crystallography: Internal order and symmetry in Cornelius Klein & Cornelius S. Hurlbut, Jr. : Manual of Mineralogy, 21st edition, 1993, John Wiley & Sons, Inc. , ISBN 0-471-59955-7