باز کردن منو اصلی

شارژ ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

  1. شارژ به معنی بار است
  2. شارژ (کردن)، باردار کردن باطری
  3. شارژ در اصطلاح به تمدید اعتبار اطلاق می‌شود