در فیزیک، شار مغناطیسی (به انگلیسی: Magnetic Flux) مؤلفه‌هایی از میدان مغناطیسی است که از سطح مشخصی با مساحت می‌گذرد. شار مغناطیسی با یا (فی، فای، یا فایِ بی) نشان داده‌می‌شود.

تصویر مربوط به شار مغناطیسی ‌‌‌‌‌‌

یکای شار مغناطیسی وِبِر است ().

شار مغناطیسی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

اگر میدان مغناطیسی یک‌نواخت باشد، انتگرال به معادله زیر ساده می‌شود.

که در آن زاویه نیم خط عمود بر سطح و میدان مغناطیسی است، سطح مقطع بر حسب مترمربع و چگالی شار مغناطیسی بر حسب تسلا است.

تغییر شار گذرنده از مدار بسته باعث جریان القایی در آن می‌شود.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش