باز کردن منو اصلی

در فیزیک، و بیشتر در الکترومغناطیس، شار مغناطیسی (Magnetic Flux)، کمیّتی است که با نماد یا (بخوانید: فی، یا فای، یا فایِ بی) نشان داده می‌شود.

شار مغناطیسی مؤلفه‌هایی از میدان مغناطیسی B است که از سطح مشخصی با مساحت می‌گذرد. یکای آن وِبِر است (). شار مغناطیسی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

در صورتی که میدان مغناطیسی یکنواخت باشد، جواب انتگرال به معادله زیر ساده می‌شود:

که در آن زاویه نیم خط عمود بر سطح و میدان مغناطیسی می‌باشد.

مساحت سطح مقطع بر حسب مترمربع و چگالی شار مغناطیسی بر حسب تسلا است.

تغییر شار گذرنده از مدار بسته باعث ایجاد جریان القایی در آن می‌شود.

منابعویرایش