قله شاهدارکوه در شمال غربی دامغان قرار دارد. قله شاهدار کوه ارتفاعی بالغ بر ۳۲۵۲ متر است که مخروطی شکل است.

شاهدارکوه
ارتفاع۳۲۵۲ متر
مکان
مکاندامغان

موقعیتویرایش

این قله در شرق خود کلاته رودبار و در شمال خود روستای بادله کوه و قلهٔ بادله کوه را پیش رو دارد