شاهزاده اشرف‌السلطانه قاجار

شاهزاده اشرف‌السلطانه قاجار دختر محمد تقی میرزا رکن‌الدوله پسر محمد شاه از دودمان قاجاریان بود.

پانویسویرایش

منابعویرایش