شاه کوآنگ بیستمین شاه دودمان ژو و هشتمین فرمانروای دودمان ژو شرقی بود.

شاه کوآنگ ژو
周匡王
شاه چین
سلطنت۶۱۲–۶۰۷ قبل از میلاد
پیشینشاه چینگ ژو
جانشینشاه دینگ ژو
خانداندودمان ژو
پدرشاه چینگ ژو
مرگ607 قبل از میلاد

نام اصلی او در هنگام تولد، شاهزاده بان بود.

پدر او، شاه چینگ و جانشینش، برادر وی، شاه دینگ بود.