شاه یی ژو (شیه)

شاه یی نهمین شاه دودمان ژو بود که طبق تخمین مورخان، در میانه سالهای ۸۸۵–۸۷۸ قبل از میلاد یا ۸۶۵–۸۵۸ قبل از میلاد حکومت کرد.

شاه یی ژو
周夷王
شاه چین
سلطنت۸۸۵–۸۷۸ قبل از میلاد
پیشینشاه شیائو ژو
جانشینشاه لی ژو
درگذشته878 قبل از میلاد
فرزند(ان)شاه لی ژو
خانداندودمان ژو
پدرشاه یی ژائو (جیان)

مطابق کتاب شیجی، در دوره حکومت شاه یی قدرت سلطنتی کاهش یافت و حکمرانان محلی استقلال داخلی خود را افزایش دادند.

بعد از او پسرش، شاه لی، به حکومت رسید.

منابعویرایش