شاپور یکی از حاکمان نخستین شاخه‌ی دودمان باوندیان در طبرستان بود. وی پس از پدرش، شهریار یکم باوندی، به اسپهبدی طبرستان دست یافت و در سال ۸۲۵ میلادی بر تخت نشست. در این هنگام مازیار که شاهزاده‌ی شکست‌خورده‌ی قارنوندیان بود، به کمک عباسیان به طبرستان بازگشت و شاپور را زندانی نمود.

شاپور باوندی
اسپهبد باوندیان
سلطنت۸۲۵ میلادی
پیشینشهریار یکم باوندی
جانشینمازیار
پدرشهریار

منابع

ویرایش
  • Madelung, W. (1975). "The Minor Dynasties of Northern Iran". In Frye, R.N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198–249. ISBN 978-0-521-20093-6.