شاپور (پسر باوی)

اسپهبد ساسانی

شاپور یکی از فرماندهان نظامی ایرانی در زمان حکومت شاهنشاه هرمز چهارم ساسانی (حک. ۵۷۹–۵۹۰) از خاندان اسپهبد بود. او فرزند باوی و پدر ویستهم و وندوی بود.

شاپور
اسپهبد
فرزند(ان)ویستهم
وندوی
خاندانخاندان اسپهبد
پدرباوی
دین و مذهبمزدیسنا
پیشهفرمانده نظامی

تبارنامهویرایش

باوی
شاپور
وندویویستهم
فرخ‌هرمزتیرویهویندویه
رستم فرخزادفرخزاد هرمز
شهرامسهراب یکم
سردودمان باوندیان
اسفندیاذبهرامفرخان

منابعویرایش

  • Pourshariati, Parvaneh (2008). Declínio e queda do Império Sassânida. Nova Iorque: IB Tauris & Co Ltd. ISBN 978-1-84511-645-3.