شاپور (پسر باوی)

اسپهبد ساسانی

شاپور یکی از فرماندهان نظامی ایرانی در زمان حکومت شاهنشاه هرمز چهارم ساسانی (حک. ۵۷۹–۵۹۰) از خاندان اسپهبد بود. او فرزند باوی و پدر ویستهم و وندوی بود.

شاپور
اسپهبد
فرزند(ان)ویستهم
وندوی
خاندانخاندان اسپهبد
پدرباوی
پیشهفرمانده نظامی

تبارنامه ویرایش

باوی
شاپور
وندویویستهم
فرخ‌هرمزتیرویهویندویه
رستم فرخزادفرخزاد هرمز
شهرامبهراماسفندیاذفرخان

منابع ویرایش

  • Pourshariati, Parvaneh (2008). Declínio e queda do Império Sassânida. Nova Iorque: IB Tauris & Co Ltd. ISBN 978-1-84511-645-3.