شبانکاره (غرب)

شبانکاره نام تیره ای از لر ها و بخشی از بازماندگان ملوک شبانکاره در کردستان و کرمانشاه. در حدود 1500 تن سکنه دارد که تابستان در حوالی کوزران و روانسر و گهواره زراعت میکنند و عده ای از این طایفه که کوچرو هستند گرمسیر انها حوالی نفت شهر و سرپل ذهاب است.

منابعویرایش