شبانکاره (غرب)

شبانکاره نام تیره ای از ایل گوران می باشد. در حدود 1500 تن سکنه دارد که تابستان در حوالی کوزران و روانسر و گهواره زراعت میکنند. عده ای از این طایفه کوچرو هستند.

منابعویرایش