شبه‌گسترده‌بالان

تیره‌ای از سنجاقک
شبه‌گسترده‌بالان
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: پوست‌اندازان
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: شش‌پایان
رده: حشره
زیررده: بال‌داران
بالاراسته: سنجاقکی‌بالان
راسته: سنجاقک‌سانان
زیرراسته: سنجاقک

شبه‌گسترده‌بالان (نام علمی: Pseudolestidae) نام یک خانواده از زیرراسته سنجاقک است.

منابع