شبکه (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شبکه مجموعه یا سیستم درون‌پیوندیِ انسانی یا فیزیکی است که دسترسی به قابلیت یا توانایی خاصی را در محدوده‌ای از مکان و زمان فراهم می‌کند.

شبکه ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

علمویرایش

فناوری و ارتباطاتویرایش

فیلمویرایش