شخصیت‌بخشی

تشخیص، شخصیت‌بخشی یا جان‌بخشی (به اشیاء) آرایه ادبی‌ای است که صفت‌ها یا رفتار انسانی را به جانوران یا اشیاء نسبت می‌دهد.

تشخیص گونه‌ای از استعاره مکنیه است که مشبه غیرانسان است و ویژگی انسانی‌ای به آن نسبت داده می‌شود.

نمونه‌هاویرایش

منابعویرایش