تشخیص، شخصیت‌بخشی یا جان‌بخشی (به اشیاء) آرایه ادبی‌ای است که صفت‌ها یا رفتار انسانی را به جانوران یا اشیاء نسبت می‌دهد.

تشخیص گونه‌ای از استعاره مکنیه است که مشبه غیرانسان است و ویژگی انسانی‌ای به آن نسبت داده می‌شود.

نمونه‌هاویرایش

منابعویرایش