باز کردن منو اصلی

هرگاه در یک قرارداد, انجام یا خودداری از انجام کاری یا انتقال چیزی یا نتیجه ی یک عمل حقوقی از سوی شخص یا اشخاصی, به نفعشخص یا اشخاص دیگر تعیین شود و این تعیین, ناشی از همان رضایتی باشد که به وجود آورنده ی همان قرارداد هم باشد, انجام یا خودداری از انجام کاری یا انتقال چیزی یا نتیجه ی یک عمل حقوقی که در قرارداد تعیین شده است, شرط ضمن عقد نام دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش