باز کردن منو اصلی

شرکت نساجی مازندران، یک شرکت بزرگ تولید پارچه در قائم شهر است. این شرکت مجموعه ای از چند کارخانه مرتبط با هم است که خطوط مختلف فرآوری، آماده‌سازی، تولید پارچه و رنگ آمیزی آن را انجام می‌دهند. شرکت نساجی مازندران از بزرگترین شرکت‌های نساجی آسیا و خاورمیانه می‌باشد و از سه کارخانه تشکیل شده‌است که هم‌اکنون دو کارخانه آن فعال است.[۱]

شرکت نساجی مازندران
نوعسهامی عام
بنا نهاده۱۳۰۹
بنیانگذارانرضاشاه پهلوی
دفتر مرکزیایران قائم شهر، ایران
محدودهٔ فعالیتجهانی، داخلی
محصولاتنخ
پارچه
وبگاهhttp://nassaji1.com

منابعویرایش

 1. «بررسی شرایط بازگشت رونق به کارخانه نساجی مازندران». خبرگزاری صدا و سیما. دریافت‌شده در ۲۵ تیر ۱۳۹۸.

مطالعه بیشترویرایش

 • آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۸). ایران بین دو انقلاب ترجمة احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولی لایی، چ ۳، تهران: نی
 • اتابکی، تورج (۱۳۹۰). دولت و فرودستان ترجمة آرش عزیزی، تهران: ققنوس
 • اشرف، احمد (۱۳۵۹). موانع رشد سرمایه داری در ایران، تهران: پیام
 • حسن نژاد، زمانه (۷ آذر ۱۳۹۱). مصاحبه با حسین بابایی، کارمند نساجی قائم شهر
 • رزاقی، ابراهیم (۱۳۶۸). اقتصاد ایران چ ۲، تهران: نی
 • روزنامة اطلاعات، ۲ خرداد ۱۳۱۳: ش ۲۹۴۵: ص ۴؛ ۵ فروردین ۱۳۱۴: شماره ۲۴۴۵، ص ۵؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۱۴: شماره ۲۶۸۲، ص ۴؛ ۲۶ خرداد ۱۳۱۴: ش ۲۵۱۰، ص ۹؛ ۲۹ خرداد ۱۳۱۴: شماره ۲۵۱۳، ص ۱۰؛ ۱۶ مهر ۱۳۱۴: ش ۲۶۷۵
 • سازمان اسناد و کتابخانة ملّی ایران (ساکما)، سند ۷۰۰۵۲۵ و سند ۱۶۳۹۵۰۴؛ مکاتبة وزارت کشور و استانداری مازندران در باب شورش کارگری (۱۳۳۰). سند شمارة ۱۶۳۹۵۰۴؛ سوداگر، محمدرضا (۱۳۷۸). رشد روابط سرمایه داری در ایران چ ۲، تهران: فرزین
 • عیسوی، چارلز (۱۳۶۲). تاریخ اقتصادی ایران ترجمة یعقوب آژند، تهران: گستره.
 • فلور، ویلم (۱۳۷۱). جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران ترجمة ابوالقاسم سری، تهران: توس
 • فوران، جان (۱۳۹۰). مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران ترجمة احمد تدین ، چ ۱۱، تهران: مؤسسة خدمات فرهنگی رسا
 • مجد، محمدقلی (۱۳۸۹). رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجة آمریکا، ترجمة مصطفی امیری، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهشهای سیاسی

مجلة اتاق بازرگانی سال اول، شماره های ۱ و ۴، ۱۳۰۸، ۱۳۱۳

 • مجلة اتاق تجارت ۱۳۰۸: س ۱، ش ۱؛ مجلة اتاق تجارت ۱۳۰۸: س ۱، ش ۴؛ مجلة اتاق تجارت، ۱۳۱۳ : س ۶، ش ۹۸
 • مستوفی، حمدالله (۱۳۴۳). شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاری،ه ج ۳، چ ۲، تهران: مصور. همایون کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۶۶). اقتصاد سیاسی ایران از مشروطه تا سقوط رضاشاه، ترجمة محمدرضا حسینی، ج ۱، تهران: بی‌جا