باز کردن منو اصلی

باشگاه فوتبال شموشک نوشهر یک باشگاه فوتبال ایرانی می‌باشند که توسط مهندس مسعود درویش تأسیس و به صورت خصوصی فعالیت می‌کرد. پس از وفات مهندس مسعود درویش امتیاز این باشگاه متعلق به ورثه آنمرحوم است و امتیازش به تیم عظیم گستر منتقل شد و بعد منحل شد

شموشک نوشهر
شموشک نوشهر.png
تاریخ تأسیس ۱۳۷۰
نام ورزشگاه

ورزشگاه شهدا

نوشهر
(گنجایش: ۵۰۰۰)
مالک مهندس درویش
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
لباس اول
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
Team colours
لباس دوم

فصل به فصلویرایش

فصل لیگ سطح لیگ موقعیت جام حذفی فوتبال ایران یادداشت
۱۹۹۴–۹۵ دسته دو سطح دوم دوم دور اول سعود
۱۳۷۴ آزادگان سطح اول یازدهم دور دوم
۱۳۷۵ آزادگان سطح اول پانزدهم دور دوم سقوط
۱۹۹۷–۹۸ دسته دو سطح دوم دهم نبود
۱۹۹۸–۹۹ دسته دو سطح دوم دوازدهم دور دوم سقوط
۱۹۹۹–۰۰ دسته سه سطح سوم اول دور سوم صعود
۲۰۰۰–۰۱ دسته دو سطح دوم چهارم
۲۰۰۱–۰۲ آزادگان سطح دوم سوم دور دوم
۲۰۰۲–۰۳ آزادگان سطح دوم اول دور دوم صعود
۸۳–۱۳۸۲ خلیج فارس سطح اول چهاردهم دور سوم
۸۴–۱۳۸۳ خلیج فارس سطح اول چهاردهم دور یکم
۸۵–۱۳۸۴ خلیج فارس سطح اول پانزدهم دور دوم سقوط
۸۶–۱۳۸۵ آزادگان سطح دوم دهم دور سوم
۸۷–۱۳۸۶ آزادگان سطح دوم یازدهم دور سوم
۸۸–۱۳۸۷ آزادگان سطح دوم یازدهم ۱/۸ فینال
۸۹–۱۳۸۸ آزادگان سطح دوم سیزدهم دور دوم سقوط
۹۰–۱۳۸۹ دسته دو سطح سوم نهم/گروه آ راه نیافت
۹۱–۱۳۹۰ دسته دو سطح سوم هشتم/گروه ب دور اول سقوط
۲۰۱۲–۱۳ دسته سه سطح چهارم گروه آ راه نیافت

بازیکنان برجستهویرایش

منابعویرایش