شناخت‌شناسی ساخت‌گرا

از منظر شناخت‌شناسی ساخت‌گرا (Constructivist epistemology)، تمامی دانش بشر، دانشی است ساخته‌شده و بناگردیده، به جای اینکه لزوماً منعکس از واقعیات متعالی (transcendent) بیرونی باشد.

از جملهٔ پیشگامان نظریهٔ ساخت‌گرای دانستن (knowing) ژان پیاژه است. او در ابتدا از کانت آغاز نمود، و به تدریج به نقطه نظرهای خودش در زمینه شناخت دست پیدا کرد.

پیوند به بیرون

ویرایش

منابع

ویرایش

von Glasersfeld, Ernst (ed.), Radical Constructivism in Mathematics Education Kluwer Academic Publishers, 1991. ISBN 0-7923-1257-0,

جستارهای وابسته

ویرایش