شهردار شایر در آثار ادبی جوئل رونالد روئل تالکین، تنها منصب منتخب شایر در دوره جنگ حلقه است. شهردار در میشل دلوینگ، که در این زمان بزرگترین شهر و پایتخت دوفاکتوی شایر است زندگی می کند.

شهردار برای دوره های هفت ساله در جشنواره آزاد برگزیده می شود. وظایف اصلی شهردار ریاست کل خدمات پستی شایر، ریاست بر پلیس و نمایشگاهها بود.

منابع ویرایش

Tolkien, J. R. R. (1955), The Return of the King, The Lord of the Rings, Boston: Houghton Mifflin (published 1987), "The Grey Havens", ISBN 0-395-08256-0