شهرستان‌های سوئد

شهرستان‌های سوئد یا (län) بخشی از تقسیمات کشوری سوئد و سطح اول بخش‌های اداری این کشور می‌باشند. سوئد دارای ۲۱ شهرستان است.

این شهرستان‌ها در سال ۱۶۳۴ تأسیس شدند و برای معرفی دولت مدرن جانشین تقسیمات قبلی یعنی استان‌های سوئد شدند. مرزهای شهرستان‌ها اغلب با اندکی تغییر تابع مرزهای قدیمی سوئد است.

پیشنهادها جنجالی تاکنون شده‌است تا این استان‌ها به مناطق بزرگتری تقسیم شوند.

شهرستان‌های سوئد