شهرستان اردوباد

شهرستانی در جمهوری آذربایجان
محل شهرستان اردوباد (قرمز) بر روی نقشه جمهوری آذربایجان.

اردوباد یکی از بخش‌های جمهوری آذربایجان است که مرکز آن نیز شهری به همین نام است.