شهریار (پسر خسرو پرویز)

شاهزاده ساسانی

شهریار فرزند خسرو پرویز و شیرین و پدر یزدگرد سوم بود.[۱] در روزگار پادشاهی خسرو پرویز هنگامی که او در هر چیزی سختگیر بود، دستور داد تا از فرزندانش مراقبت شدید کنند وهرگز بدون اذن او دست به ازدواج نزنند.[۲] شهریار بدون اذن پدر با کنیزی همخوابه می‌شود و بعد از مدتی کنیز باردار می‌شود و صاحب پسری بنام یزدگرد سوم می‌شود.[۳] خسرو از این قضیه آگاه می‌شود و دستور مجازات شهریار را می‌دهد و فرزند خردسالش را هم از او می‌گیرند اما در این بین شیرین با نفوذی که بر همسر خود داشت، نگذاشت به شهریار و فرزندش آسیبی برسد. موقعی که شیرویه علیه پدرش خسرو پرویز دست به کودتا می‌زند، تمامی برادران خود را می‌کشد و شهریار هم از کشته شدگان است.[۴]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • جریر طبری، محمد (۱۳۶۴ جلد دوم). تاریخ طبری. انتشارات امیر کبیر [تهران تهران] مقدار |نشانی= را بررسی کنید (کمک). تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک); پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  • کریستن سن، آرتور (۱۳۶۴). ایران در روزگار ساسانیان. انتشارات امیر کبیر. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)