باز کردن منو اصلی

شهنشاه‌نامه، منظومه‌ای حماسی از فتح‌علی صبا در بحر متقارب بر وزن شاهنامه است که موضوع آن ذکر وقایع پادشاهی فتح‌علی شاه و جنگ‌های عباس میرزا با سپاهان روس است. این بزرگترین مثنوی صبا است و به روال شاهنامه فردوسی و به همان وزن سروده شده‌است.

نمونه اشعارویرایش

چو اشپختر آن دیو پرخاش‌جوشد آگاه در «گنجه» از رای او
گزیدی لب خویش هردم به گازنهفتی، ولی گشت بی‌پرده راز
بسی گفتم ایران نه هند است و رومندیده کسی کام زان مرز و بوم
به کام دم‌آهنج نراژدهامنه گام، کز وی نگردی رها
زگفتار ایران فرو بند دممکن بخت فیروز بر خود دژم
مه از خون شیرانش آغشته خاکستودان شاهانش تاری مغاک

منابعویرایش

  • از صبا تا نیما، یحیی آرین‌پور، چاپ هشتم، ۱۳۸۲
  • عنایت الله شکیباپور (۱۳۴۸اطلاعات عمومی، کتابفروشی اشراقی، ص. ۳۳
  • کتاب اطلاعات عمومی پیام
  • کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی سال دوم نظری.