شوک

رپر ایرانی

واژهٔ شوک یا مشتقات آن ممکن است به یکی از مقاله‌های زیر مرتبط باشد:

اجتماعیویرایش

پزشکیویرایش

فیزیکویرایش

کتابویرایش

برنامه تلویزیونیویرایش