شکست

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

. حالت یا شرایط عدم دستیابی به هدف مطلوب یا مورد نظر است و ممکن است به عنوان نقطه مقابل موفقیت تلقی شود.[1] معیارهای شکست به زمینه بستگی دارد و ممکن است نسبت به یک ناظر یا سیستم اعتقادی خاص باشد. ممکن است یک نفر شکست را همان چیزی بداند که شخص دیگر آن را موفقیت می داند، به ویژه در موارد رقابت مستقیم یا بازی با جمع صفر. به طور مشابه، میزان موفقیت یا شکست در یک موقعیت ممکن است توسط ناظران یا شرکت‌کنندگان متمایز به گونه‌ای متفاوت مشاهده شود، به طوری که موقعیتی که یکی آن را شکست می‌داند، دیگری ممکن است یک موفقیت، یک موفقیت واجد شرایط یا یک موقعیت خنثی در نظر بگیرد. همچنین ممکن است به دلیل تعریف مبهم یا نامشخص از آن معیارها، تعیین اینکه آیا یک موقعیت معیارهای شکست یا موفقیت را برآورده می کند، دشوار یا غیرممکن است. یافتن معیارهای مفید و مؤثر یا اکتشافی برای قضاوت درباره موفقیت یا شکست یک موقعیت ممکن است خود کار مهمی باشد.


میتواند به معنا های زیر باشد

جستارهای وابسته ویرایش