شیخ ابراهیم

چهارمین شیخ صفوی و فرزند خواجه علی سیاهپوش

شیخ ابراهیم صفوی (درگذشته ۸۵۱ قمری) چهارمین شیخ صفوی و فرزند خواجه علی سیاهپوش است. وی در سده نهم هجری می‌زیست و در هنگام مرگ پسرش - شیخ جنید - را به جانشینی خود انتخاب کرد. شیخ ابراهیم چندان شناخته شده نیست و در کتابهای تاریخی مطلب زیادی دربارهٔ او نوشته نشده است و به نظر می‌رسد در زمان او اتفاق چندان مهمی دربارهٔ صفویان به وقوع نپیوسته باشد.

شیخ ابراهیم
زادهٔ؟
اردبیل، سلطنت جلایر، امپراتوری ایلخانی
درگذشت۸۵۱ ق.
اردبیل، سلطنت آق‌قویونلو، امپراتوری تیموری
آرامگاهاردبیل، ایران
دیناسلام (شیعه)
فرزندانشیخ جنید
والدین

منابع

  • قاضی احمد قمی، خلاصة التواریخ (۲ جلد، تاریخ صفویه از شیخ صفی تا اوایل شاه عباس یکم)، به تصحیح احسان اشراقی.
شیخ ابراهیم
زادهٔ: ؟ درگذشتهٔ: ۱۴۴۷
عنوان مذهبی
پیشین:
خواجه علی سیاهپوش
پیر طریقت صفویه
۱۴۲۷ – ۱۴۴۷
پسین:
شیخ جنید