باز کردن منو اصلی

شیف، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

نام غربی (Schiff)ویرایش

نام ایرانیویرایش

ریاضیاتویرایش