شیمی نظری علمی است که به توصیف پدیده‌های شیمیایی با استفاده از خواص فیزیکی مواد می‌پردازد. این حوزه از علم در سال‌های اخیر بیشتر در بخش‌هایی نظیر شیمی کوانتوم گسترش داشته‌است.

جریان حلقه ناشی از بنزن، به دست آمده پس از محاسبه کوانتومی

زیر شاخه‌هاویرایش

زیر شاخه‌های اصلی شیمی نظری عبارتند از:

شیمی کوانتومیویرایش

شیمی محاسباتیویرایش

مدل‌سازی مولکولیویرایش

دینامیک ملکولیویرایش

شیمی ریاضیاتیویرایش

شیمی‌انفورماتیکویرایش

رشته‌های مرتبطویرایش

منابعویرایش