شیمی نظری علمی است که به توصیف پدیده‌های شیمیایی با استفاده از خواص فیزیکی مواد می‌پردازد. این حوزه از علم در سال‌های اخیر بیشتر در بخش‌هایی نظیر شیمی کوانتوم گسترش داشته‌است.

جریان حلقه ناشی از بنزن، به دست آمده پس از محاسبه کوانتومی

زیر شاخه‌ها

زیر شاخه‌های اصلی شیمی نظری عبارتند از:

شیمی کوانتومی

شیمی محاسباتی

مدل‌سازی مولکولی

دینامیک ملکولی

شیمی ریاضیاتی

شیمی‌انفورماتیک

رشته‌های مرتبط

منابع