صادق خان شقاقی

صادق خان شقاقی دومین خان خانات سراب و از ایل شقاقی بود که در فاصله سالهای ۱۷۸۶ تا ۱۷۹۷ حکومت کرد.

صادق خان شقاقی
خان سراب
سلطنت۱۷۸۶ – ۱۷۹۷
پیشینعلی خان شقاقی
زاده۱۷۴۶
درگذشته۱۸۰۰
دودمانافشاریان و قاجاریان
دین و مذهباسلام

منابعویرایش

پیشین:
علی خان شقاقی
خان سراب
۱۷۸۶ – ۱۷۹۷
پسین: