صادق خان شقاقی

صادق خان شقاقی دومین خان خانات سراب و از ایل شقاقی بود که در فاصله سالهای ۱۷۸۶ تا ۱۷۹۷ حکومت کرد.

صادق خان شقاقی
خان سراب
سلطنت۱۷۸۶ – ۱۷۹۷
زاده۱۷۴۶
درگذشته۱۸۰۰
بعد ازعلی خان شقاقی
سلسلهافشاریان و قاجاریان
عقاید مذهبیاسلام

منابعویرایش

پیشین:
علی خان شقاقی
خان سراب
۱۷۸۶ – ۱۷۹۷
پسین:


 
خانات آذربایجان ایران
 

تبریز | ارومیه | اردبیل | زنجان | خوی | مرند | خلخال | سراب | ماکو | قره‌داغ | مراغه