صداهای ریوی

صداهای ریوی (انگلیسی: Respiratory sounds) صداهایی هستند که از حرکت جریان هوا درریه تولید می‌شوند و هنگام سمع ریه با گوشی پزشکی ممکن است شنیده شوند. این صداها می‌توانند طبیعی یا غیرطبیعی باشند مانند خس‌خس سینه یا ویز که در بیماران آسمی شنیده می‌شود. این صدها به دو گروه کلی دمی (قابل سمع هنگام دم) و بازدمی (قابل سمع هنگام بازدم) تقسیم می‌شوند.

صداهای ریوی
نام‌های دیگرصدا در تنفس و ریه
Thoracic landmarks anterior view lung ausc.svg
۱) منطقه صدای عادی نای، ۲) منطقه شنود (پزشکی) در بالای ریه، ۳) منطقه صدای عادی نای. خطهای آبی، منطقه شنود و خط قرمز، جای قلب را نشان می‌دهند.
تخصصپزشکی ریه
طبقه‌بندی و منابع بیرونی

طبقه‌بندیویرایش

نام مستمر یا منقطع Frequency/Pitch دم یا بازدم کیفیت وضعیت همراه مثال
خس‌خس سینه (ویز یا رونکای) مداوم high (wheeze) or lower (rhonchi) expiratory or inspiratory whistling/sibilant, musical Caused by narrowing of airways, such as in asthma, chronic obstructive pulmonary disease, foreign body.
استریدور مداوم high either, mostly inspiratory whistling/sibilant, musical epiglottitis, foreign body, laryngeal oedema, croup


سیاه‌سرفه مداوم high inspiratory whoop pertussis (whooping cough) not available
کراکل (aka crepitations or rales) غیرمداوم high (fine) or low (coarse), nonmusical inspiratory cracking/clicking/rattling pneumonia, congestive heart failure
Pleural friction rub مداوم low inspiratory and expiratory nonmusical, many repeated rhythmic sounds inflammation of lung linings, lung tumors not available
Hamman's sign (or Mediastinal crunch) غیرمداوم neither (heartbeat) crunching, rasping pneumomediastinum, pneumopericardium not available

جستارهای وابستهویرایش

شنود (پزشکی)

منابعویرایش