صدرالدین‌خان صفوی

صدرالدین‌خان صفوی لـله حیدرمیرزا و سر سلسله طایفه شیخاوند در عصر صفویه بود. وی در درگیری‌های جانشینی شاه طهماسب یکم از جانشینی حیدر میرزا (فرزند شاه طهماسب یکم) حمایت می‌کرد.

قتل مهدعلیا (خیرالنساء بیگم)ویرایش

صدرالدین‌خان صفوی در تاریخ ۱ جمادی الاول ۹۸۷ قمری برابر با ۲۶ ژوئن ۱۵۷۹ به همراه امامقلی میرزای موصلو و چند تن از اقوام نزدیک شاه محمد خدابنده (همسر مهدعلیا)، وارد حرمخانه شاهی شدند و مهدعلیا را در هنگامی که در آغوش شاه پناه برده بود خفه کردند. آنها مادر مهدعلیا را نیز در این توطئه به قتل رساندند.

منابعویرایش

  • نصرالله فلسفی (۱۳۹۱)، «جلد اول»، زندگانی شاه عباس اوّل، به کوشش فرید مرادی.، تهران: انتشارات نگاه، ص. ۷۷، شابک ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۷۲۶۷