باز کردن منو اصلی

صفت اشاره == صفت اشارهویرایش

یکی از انواع وابسته‌ها ی پیشین که قبل از اسم(هسته)می آیند. (این، آن، همین، همان)این کلمه‌ها هر گاه در جمله قبل از اسم بیایند و به اسم بعد از خود وابسته باشند، تشکیل گروه اسمی می دهند که در یک گروه اسمی، اسم به عنوان هسته و صفت اشاره، وابستهٔ پیشین اسم است. باید توجه داشته باشیم رسم نمودار بیکانی این گروه اسمی همیشه وابسته از زیر به صورت پیکانی منحنی به زیر هسته که زیر پابستهٔ پیشین و پسین خط کشیده شده وصل می شود.مانند:

آن متصل به کار گر شده و وابسته و نوع آن و هسته را مشخص می کنیم.و بقیه هم همین طور.== یکی از انواع وابسته‌ها ی پیشین که قبل از اسم(هسته)می آیند. (این، آن، همین، همان)این کلمه‌ها هر گاه در جمله قبل از اسم بیایند و به اسم قبل از خود وابسته باشند، تشکیل گروه اسمی می دهند که در یک گروه اسمی، اسم به عنوان هسته و صفت اشاره، وابستهٔ پیشین اسم است. باید توجه داشته باشیم رسم نمودار بیکانی این گروه اسمی همیشه وابسته از زیر به صورت پیکانی منحنی به زیر هسته که زیر پابستهٔ پیشین و پسین خط کشیده شده وصل می شود.مانند:

آن متصل به کار گر شده و وابسته و نوع آن و هسته را مشخص می کنیم.و بقیه هم همین طور.

منابعویرایش