صورتجلسه

(تغییرمسیر از صورت جلسه)

صورتجلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که حاوی مذاکرات و مصوبات جلسه‌های رسمی است. به‌طور معمول صورتجلسه‌ها شامل تاریخ و محل برگزاری جلسه، حاضرین و غایبین، و مصوبات و مذاکرات جلسه است.

الگوی صورتجلسهویرایش

معمولاً صورتجلسه‌ها در قالبی از پیش‌تعیین شده نوشته می‌شوند. تمرکز اصلی صورتجلسات بر ذکر مصوبات با ذکر اقدام‌کنندگان و مهلت اقدام است. برای نوشتن دقیق مصوبات می‌توان از الگوی 5W-H استفاده کرد. پنج پرسش اساسی شامل موارد زیر است:

  1. شرح دقیق چیستی موضوع مصوبه (What)
  2. دلایل و ضرورت مصوبه (Why)
  3. شرح محل اجرای مصوبه (Where)
  4. ذکر زمان دقیق و مهلت انجام مصوبه (When)
  5. ذکر مسئول اجرای مصوبه (Who)
  6. ذکر دقیق فرایند انجام مصوبه (How)