صورت نرمال

گزاره را در صورت نرمال عطفی گوییم هرگاه به شکل باشد. و را در صورت نرمال فصلی گوییم هرگاه به شکل باشد.

قضیهویرایش

  • هر گزاره با گزاره‌ای در صورت نرمال عطفی با همان اتم‌ها معادل است.
  • هر گزاره با گزاره‌ای در صورت نرمال فصلی با همان اتم‌ها معادل است.

هر دو قضیه فوق با استقرا روی گزاره‌ها ثابت می‌شود.

منابعویرایش

  • محمد اردشیر (۸۳منطق ریاضی، هرمس، ص. ۳۸، شابک ۹۶۴-۳۶۳-۲۲۹-۶ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)